0 800 400 111, 0 800 400 007

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Умови користування мережами мобільного зв'язку стандартів GSM-900, GSM-1800 (надалі – Умови користування) - загальноприйняті норми  роботи в мережі мобільного зв’язку, в яких визначають порядок та правила користування послугами мобільного зв'язку, що надаються ПрАТ «ВФ Україна» (надалі – Оператор). Умови користування регулюють відносини між Оператором та Абонентом, права та обов'язки сторін, порядок укладення та припинення дії Договору, умови розрахунків, відповідальність сторін тощо. Умови користування набирають чинності з моменту їх затвердження та оприлюднення на сайті www.vodafone.ua. У разі, якщо законодавством України або Договором/Угодою встановлені норми, які суперечать цим Умовам користування, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення Договору/Угоди чи норми законодавства України.

1.2. Умови користування є невід'ємною складовою частиною укладеного між Оператором та Абонентом Договору/Угоди, що встановлюються та змінюються Оператором в односторонньому порядку,   а також є обов'язковими для Абонента в тій мірі, в якій це стосується порядку надання та отримання послуг Абонентом без укладення письмового Договору.

1.3. Визначення термінів:

 • Абонент – юридична або фізична особа, з якою Оператор уклав Договір/Угоду про надання послуг , або яка користується послугами мережі мобільного зв’язку без укладання письмового Договору/Угоди. Окрім цих Умов користування, інші умови надання послуг Абонентам, які користуються послугами без укладання Договору/Угоди регулюються додатковими довідниками та інструкціями з використання цих послуг.
 • Аванс – попередній грошовий внесок Абонента за послуги Оператора.
 • Абонентна плата – щомісячний фіксований платіж, який встановлюється Оператором для Абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі та/чи до мереж роумінг-операторів незалежно від факту отримання послуг.
 • Договір/Угода – правочин, укладений між Оператором та Абонентом, за яким Оператор зобов’язується на замовлення Абонента надати послуги, а Абонент – їх оплатити.
 • Додаткова угода – домовленість між Сторонами про додаткові права, обов'язки і відповідальність Абонента і Оператора щодо обсягу послуг, строку дії Договору/Угоди, який містить додаткові умови до положень, передбачених Договором/Угодою та Умовами користування з тих самих питань.
 • Додаткові сервіси (додаткові послуги) – послуги Оператора, які можуть надаватися Абоненту окремо від основних  телекомунікаційних послуг згідно з тарифами. До додаткових сервісів належать такі послуги Оператора: тимчасове припинення послуги, повторне підключення до мережі та/або послуги розважального, інформаційного характеру тощо.
 • Завдаток – грошова сума, яка сплачується Абонентом на підтвердження зобов’язань передбачених Договором/Угодою і на забезпечення його виконання, та може бути використана в рахунок оплати послуг, що будуть надані Оператором  Абоненту відповідно до Договору/Угоди та яка залишається у Оператора у разі припинення договірних відносин з вини Абонента до моменту використання суми завдатку.
 • Згода Абонента – волевиявлення, виражене Абонентом у будь-який спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які можуть бути зафіксовані обладнанням Оператора, Контент-провайдера (голосове, текстове  повідомлення, використання сигналів тонового набору тощо).
 • Зловмисні виклики – поодинокі, повторювані або масові з’єднання, в тому числі з телефонними номерами служб екстреного виклику, які неможливо зупинити через анонімність особи, що здійснює виклик, і якими завдається моральна та/або матеріальна шкода Абонентові та/або Операторові.
 • Ідентифікаційна телекомунікаційна картка – засіб, який використовується для ідентифікації кінцевого обладнання Абонента в телекомунікаційній мережі (СІМ – картка).
 • ПрАТ «ВФ Україна» – Оператор мережі мобільного зв'язку, що є юридичною особою, створеною згідно із законодавством України.
 • Карта поповнення рахунку - засіб  поповнення особового рахунку абонента для оплати послуг Оператора, Контент-провайдера в межах визначеного активу такого засобу;
 • Контент-провайдер – юридична особа, яка надає Додаткові послуги Абонентам в мережі Оператора з використанням телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій Оператора.
 • Кредитний ліміт (при наступній оплаті)  – грошова сума, визначена Оператором, на яку можуть бути надані Послуги після закінчення коштів на Особовому рахунку Абонента. .
 • Контент-послуга — додаткова, інформаційна, довідкова, замовна, розважальна або інша послуга, в тому числі за кодом послуги 900, що надається Контент-провайдерами, з використанням телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій Оператора, не входять до відповідного Тарифного плану, отримується Абонентом за його згодою в окремому встановленому для такої послуги порядку та оплачується шляхом списання коштів Абонента.
 • Кінцеве обладнання – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг, яке повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватись  в телекомунікаційних мережах загального користування або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, у випадках передбачених законодавством, бути включеним до узагальненої бази даних електронних кодів (ідентифікаторів),та яке має функції здійснення й отримання сеансів зв'язку без підключення до іншого обладнання та може вільно переміщуватися в межах дії покриття мережі Оператора.
 • Мережа Оператора – комплекс технічних засобів телекомунікацій і споруд зв’язку Оператора, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам послуг мобільного зв’язку.
 • Несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж – дії осіб, що зафіксовані відповідно до законодавства і призвели до витоку, втрати, підробки, блокування, перекручення чи знищення інформації, порушення порядку маршрутизації трафіку, отримання послуг безоплатно або за тарифами, нижчими від тих, що встановлені.
 • Оператор – юридична особа, що надає згідно ліцензій послуги мобільного зв'язку, власник мережі мобільного зв'язку.
 • Послуги – запропоновані Оператором послуги мобільного зв'язку з використанням мереж мобільного зв'язку, а також пов'язані з ними додаткові послуги, залежно від технічних можливостей Оператора.
 • Початок надання послуг – надання у користування телефонного номера (СІМ-картки) після оплати Абонентом виставлених Оператором рахунків, надходження коштів на поточний рахунок Оператора та перевірки наданих Абонентом документів.
 • Припинення послуг за Договором/Угодою – остаточне припинення Оператором надання Абонентові послуг внаслідок припинення дії чи зміни умов Договору/Угоди  в частині скорочення переліку послуг, а також у випадках, встановлених законом..
 • Розрахунковий період – один календарний місяць, протягом якого Абоненту надається Послуга. Початком періоду є момент фактичного підключення Абонента або списання абонплати за Послугу.
 • Роумінг – послуга, яка забезпечує можливість Абонентові одного Оператора рухомого (мобільного) зв’язку отримувати послуги в мережі іншого Оператора із збереженням початкової реєстрації Абонента в телекомунікаційній мережі свого Оператора.
 • Роумінг – партнер –  Оператори, що уклали договір про роумінг.
 • Сервісний центр Оператора – центр обслуговування Абонентів, де послуги Абонентам надаються дистанційно, а також магазини Оператора та авторизовані дилерські магазини, де послуги надаються безпосередньо при звертанні Абонентів та потенційних клієнтів Оператора. Сервісний центр Оператора не здійснює технічне обслуговування та ремонт кінцевого обладнання Абонента.
 • Спам – електронні, текстові, мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди умисно масово  надсилаються  на кінцеве обладнання Абонента, крім повідомлень Оператора щодо надання послуг.
 • Стартовий пакет -  засіб, для замовлення та попередньої оплати послуг, який надає Абонентові можливість почати користуватися Послугами Оператора в межах визначеного активу такого засобу, та складається із СІМ – картки та інших супутніх матеріалів.
 • Тариф – документ, у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг та Додаткових сервісів, що надаються Оператором.
 • Тарифний план – сукупність пропозицій Оператора, запропонована Абонентові щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг.
 • Тимчасове припинення надання послуг – припинення Оператором надання Абонентові послуги на період та у випадках, встановлених законодавством та/або Договором, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх надання.
 • Укладення Договору/Угоди – процедура підписання письмового Договору/Угоди між Оператором після перевірки наданих Абонентом документів, його ознайомлення з Умовами користування та інформацією про послуги мобільного зв'язку, а також із порядком сплати необхідних рахунків. Підписаний обома Сторонами Договір/Угода вважається укладеним.
 • GSM-шлюз – пристрій з'єднання локальних (офісних) АТС з мережами GSM-стандарту.

1.5. Підпис Абонента в Договорі/Угоді свідчить  та про те, що Абонент ознайомлений з цими Умовами користування, тарифами, умовами Договору/Угоди. Підпис у Договорі/Угоді підтверджує, що інформація та документи, надані Абонентом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам.

1.6. Усі інші питання, в тому числі щодо прав, обов'язків та відповідальності, які випливають з відносин між Сторонами і не є прямо врегульованими цими Умовами користування, Договором/Угодою та Додатковою угодою (за її наявності), вирішуються із застосуванням відповідного законодавства України, зокрема Закону України "Про телекомунікації" та іншого законодавства у галузі телекомунікацій. 

2. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ/УГОДИ ТА ПОЧАТОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Послуги мобільного зв'язку надаються Абоненту на підставі Договору/Угоди. Договір/Угода є основним документом, який визначає правовідносини між Оператором та Абонентом та відповідає основним вимогам до Договору, встановленими НКРЗІ.

2.2. Договір/Угода не може бути укладеним, якщо:

 • вік Абонента – фізичної особи є меншим 18 років або Абонент у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);
 • Абонент має заборгованість перед Оператором за раніше надані будь-які послуги, що належним чином підтверджено документально;
 • Кінцеве обладнання Абонента не відповідає вимогам, передбаченим законодавством України.
 • Абонент не надав необхідних для укладання Договору/Угоди завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір/Угоду. Якщо під час перевірки наданих документів будуть виявлені недоліки, протиріччя або інші порушення, Оператор має право поставити Абоненту вимоги щодо їх усунення. Якщо останнє не буде виконано, Оператор має право відмовити Абоненту в укладенні Договору/Угоди.

2.3. Для укладення Договору/Угоди Абонент надає Оператору такі документи та відомості:

2.3.1. Юридичні особи - резиденти:

 • свідоцтво про єдину державну реєстрацію підприємств та організацій  України  (ЄДРПОУ) або витяг з реєстру;
 • свідоцтво про реєстрацію підприємства як платника податку на додану вартість
 • документи, які підтверджують повноваження особи, що укладає Договір/Угоду;
 • відомості про банківські реквізити;
 • відомості про своє юридичне та фактичне місцезнаходження та електронну  адресу;
 • відомості про контактну особу та контактний номер телефону  відповідної особи в Україні;

·         Договір та відповідні документи з боку юридичної особи повинні бути підписані директором підприємства (організації) й скріплені печаткою. Якщо документи надаються не директором, необхідна наявність довіреності на укладання Договору/Угоди і ведення справ з  Оператором, а також паспорт довіреної особи.

·         Для отримання обладнання (телефони, аксесуари) сплаченого за безготівковим розрахунком необхідно надати довіреність встановленого зразка й паспорт довіреної особи.

2.3.2. Юридичні особи – нерезиденти

Установчі документи, легалізовані в установленому законом порядку - нотаріально завірені або апостильовані (залежно від країни),

можливі наступні документи:

 • свідоцтво про реєстрацію компанії, датоване не менше року виписки з реєстру;
 • протокол призначення директора;
 • документ про відсутність заборгованості стосовно сплати податків та інших реєстраційних платежів

2.3.3. Фізичні особи-резиденти:

 • діючий паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію особи в Україні;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • відомості про своє  фактичне місце проживання (поштову та електронну адресу);
 • контактний телефон в Україні.

2.3.4. Фізичні особи-нерезиденти:

 • діючий паспорт громадянина іноземної держави з відміткою про реєстрацію іноземного громадянина в пункті пропуску через державний кордон України (з терміном дії візи не менше 6 місяців), а для особи без громадянства – документ, що посвідчує особу;
 • відомості про місце проживання (поштову, електронну  адресу) в Україні на постійній або тимчасовій основі;
 • відомості про контактний телефон в Україні.

2.3.5. Закордонні дипломатичні представництва (посольства, консульства) надають довідку про акредитацію в Міністерстві закордонних справ України та документ, що посвідчує повноваження особи на укладання Договору/Угоди.

2.4. Якщо обставини (наявність заборгованості за раніше надані Оператором телекомунікаційні послуги), які суперечать умовам укладення Договору/Угоди, виявлені після набрання ним чинності, Оператор має право призупинити дію Договору/Угоди в односторонньому порядку до сплати Абонентом такої заборгованості.

2.5. Договір з Абонентами, укладений в усній формі, є публічним, і є чинним з моменту активації обраного Абонентом Стартового пакету.  Умови такого Договору викладені в цих Умовах користування, Тарифних планах вибраних Стартових пакетів та супроводжувальною довідковою інформацією. Умови користування є публічною пропозицією укласти Договір.

2.6.Абонент, який отримує послугу без укладання Договору/Угоди в письмовій формі, може зареєструватися в Оператора, надавши йому персональні дані згідно із законом у порядку, встановленому НКРЗІ.

2.7. Для активації Стартового пакету Абоненту необхідно розпакувати Стартовий пакет, вилучити СІМ–картку, вставити в кінцеве обладнання. Активація відбувається одразу після першої події: або здійснення абонентом першого дзвінка, або отримання (прийняття) вхідного дзвінка чи смс-повідомлення. Активація Стартового пакету означає згоду Абонента з Умовами користування та умовами обраного ним Тарифного плану.

3. ПРАВА АБОНЕНТА

3.1. Абонент має право:

3.1.1.  Своєчасно отримувати замовлені Послуги;

3.1.2.   Замовляти та користуватися на свій вибір послугами, які пропонує Оператор, згідно зі встановленими Оператором тарифами, враховуючи при цьому технічні можливості кінцевого обладнання Абонента;

3.1.3. Безоплатно обирати будь-який інший доступний для підключення тарифний план на момент запровадження Оператором змін умов надання послуг, тарифів, тарифних планів на послуги (пакетів послуг), що надаються Абонентові. Відсутність з боку Абонента дій, спрямованих на зміну тарифного плану, до моменту запровадження зазначених змін, свідчить про згоду Абонента з такими змінами;

3.1.4.  Відмовитись від Договору/Угоди укладеної у письмовій формі у разі незгоди із зміною умов надання послуг, тарифів, тарифних планів на послуги (пакетів послуг), звернувшись до Оператора особисто або через  уповноваженого  представника  з  письмовою заявою про відмову від послуг. Відсутність з боку Абонента відмови від Договору/Угоди укладеної у письмовій формі та продовження користування Послугами, свідчить про згоду Абонента із зміненими тарифами на послуги;

3.1.5. Отримувати безоплатно інформацію від Оператора про:

 • свої рахунки, залишок авансу, зміст, якість, вартість та порядок надання послуг, порядок відмови від замовленої послуги;
 • порядок повернення від Оператора невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг у випадку і порядку, визначених законодавством України;
 • можливі перешкоди та зміни у функціонуванні мережі мобільного зв'язку Оператора;
 • безкоштовно за письмовою заявою – претензією отримувати розшифровку (детальний рахунок) нарахованої до сплати суми за той розрахунковий період, до якого Абонент має претензію. Послуги, які надаються, знеособлено, не розшифровуються.

 3.1.6. На відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором  обов’язків, передбачених Договором/Угодою або законодавством.

3.1.7.  Вибір тарифу, тарифного плану, встановленого Оператором, зміну переліку послуг (пакетів послуг), тимчасове припинення або припинення надання послуг у порядку, встановленому Договором/Угодою або законодавством.

3.1.8.   Зміна тарифного пакета відбувається за бажанням Абонента у будь-який робочий день місяця, за винятком останнього календарного дня місяця. Вартість послуги зміни тарифного пакета визначається чинними тарифами Оператора.

3.1.9. Абонент має право змінити розмір  постійної частини кредитного ліміту , звернувшись з письмовою заявою до Центру обслуговування (магазину) Оператора.  

3.2. Абонент має  інші  права передбачені законодавством, Договором/Угодою та Умовами користування.

4. ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

4.1. Дотримуватись вимог законодавства, Договору/Угоди , Умов користування.

4.2.Своєчасно сплачувати рахунки за надані Оператором послуги згідно із визначеним у Договорі/Угоді та Умовах користування порядком розрахунків, сплачувати авансові внески до моменту фактичного використання раніше внесеного авансу. Внесенням оплати абонент підтверджує ознайомлення з діючими на момент оплати тарифами, тарифними планами, Умовами користування у діючий на момент оплати редакції, іншою інформацією, пов’язаною з отриманням послуг на момент оплати, яка  розміщена на сайті www. vodafone.ua

4.3. Особисто перевіряти залишок авансу на своєму особовому рахунку, вносити при необхідності черговий аванс. У разі повного використання суми авансу Оператор має право призупинити та /або скоротити  надання Абоненту послуг мобільного зв'язку;

4.4. Негайно письмово інформувати Оператора про такі обставини:

 • зміну свого прізвища, юридичного та фактичного місця знаходження, поштової адреси, контактного телефону, інших юридичних реквізитів разом із наданням нових даних;
 • викрадення або загублення паспорта – фізичним особам;
 • установчих документів або печатки – юридичним особам;
 • втрату чи викрадення СІМ-картки, якою користувався Абонент;
 • припинення діяльності чи банкрутство Абонента – юридичної особи, але не пізніше, ніж розпочато справу про банкрутство або процесу ліквідації;

4.5. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання  послуг мобільного зв’язку третім особам.

4.6. Не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має  документ про підтвердження.

4.7. Якщо Абонент передав у користування свою  СІМ-картку чи надав можливість користуватися нею третій особі, відповідальним за користування мобільним зв'язком і за своєчасну оплату рахунків залишається Абонент.

4.8. Не допускати зловживань при використанні інтервалів розмов, що не тарифікуються, а також зловживань, пов’язаних з порушенням маршрутизації.

4.9. Не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, не здійснювати підробку (дублювання) ідентифікаційних карток, ідентифікатора кінцевого обладнання.

4.10. Не здійснювати зловмисні виклики, не замовляти, не пропонувати розсилання та не розповсюджувати спам;

4.11. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам;

4.12. При отриманні телекомунікаційних послуг не допускати дій, що не спрямовані на задоволення потреб у  сфері телекомунікацій, внаслідок яких Оператору та/або іншим абонентам може бути завдано збитків/шкоди;   

4.13. До початку користування будь-якою послугою, що не замовлялась Абонентом раніше, ознайомитись з тарифами та умовами її надання на сайті www. vodafone.ua;

 4.14. Абонент має інші обов’язки передбачені законодавством,  Договором/Угодою та Умовами користування.

5. ПРАВА ОПЕРАТОРА

5.1. Вимагати від Абонента виконання всіх визначених у Договорі/Угоді та цих Умовах користування зобов'язань;

5.2. Відключити кінцеве обладнання Абонента, яке не має  виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

5.3.  Визначати та змінювати тарифи на послуги, зони покриття мережею мобільного зв'язку та перелік роумінг-операторів;

5.4.   Встановлювати та змінювати умови надання та перелік послуг, що надаються в мережі Оператора;

5.5. Відмовлятися від укладення Договору/Угоди, припиняти дію Договору/Угоди, скорочувати  та/або призупиняти надання послуг за наявності наведених у Договорі/Угоді та Умовах користування підстав. При припиненні дії Договору/Угоди та за наявності для цього підстав Оператор залишає за собою право нараховувати договірну санкцію розміром, у порядку та з підстав, визначених Додатковими  угодами з пільговими умовами  (за їх наявності);

5.6.   Відмовити надалі в наданні послуг, на які не нараховується щомісячна абонентська плата,  та послуги, які  потребують додаткових мережевих ресурсів (такі,  як Голосова Пошта, Передача даних, факсів тощо), якщо Абонент не користується цими послугами протягом трьох місяців, попередивши його про це за 10 робочих днів;

5.7.   Вносити зміни в Умови користування шляхом публікації нової редакції на сайті www.vodafone.ua і розміщення там же відповідного повідомлення про здійснення змін Умов користування;

5.8. У разі використання Абонентом послуги в роумінгу Оператор залишає за собою право включати до поточного розрахункового періоду послуги, отримані у попередні розрахункові періоди;

5.9. У разі повного використання суми авансу Оператор має право тимчасово обмежити та /або скоротити  надання Абоненту послуг мобільного зв'язку.

5.10. Оператор має право визначати суму кредитного ліміту для надання послуг на умовах наступної оплати, у разі перевищення якої скорочується перелік послуг чи припиняється їх надання.

5.11. Оператор має право не укладати Договір/Угоду без завдатку, якщо:

 • фізична чи юридична особа має або бажає підключити до мережі Оператора чотири і більше телефонних номерів;
 • фізична або юридична особа не має місця постійного проживання в Україні;
 • фізична або юридична   особа   є   представником іноземного підприємства на території України;
 • фізична або юридична особа замовляє послуги міжнародного телефонного зв'язку та роумінгу не у фірмовому магазині МТС, інформація про місцезнаходження фірмових магазинів Оператора розміщена на сайті: www.vodafone.ua.

5.12. Оператор у разі несвоєчасної оплати має право:

 • нараховувати пеню в порядку, встановленому законодавством;
 • установити граничний обсяг послуг або припинення їх надання;
 • скоротити перелік послуг або припинити їх надання;
 • змінити порядок оплати.

5.13. Встановлення та розмір завдатку  визначається Оператором.

5.14. Абонент, підписавши Договір/Угоду чи придбавши та/або використовуючи кінцеве обладнання (стартовий пакет з SIM-карткою) надає згоду на обробку його персональних даних та/або передачу третім особам для цілей, пов’язаних з наданням та отриманням телекомунікаційних послуг, виконанням грошових зобов'язань, обслуговуванням абонентів та супроводженням технологічних чи інших процесів Оператора, а також підтверджує, що попереджений про їх внесення до баз персональних даних Оператора та про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.  Абонент також надає свою згоду на обробку його персональних даних та/або передачу третім особам у разі вчинення дій щодо надання Оператору своїх персональних даних, зокрема але не виключно шляхом заповнення будь-яких реєстраційних форм для цілей, пов’язаних з їх заповненням, зателефонувавши до Оператора чи   звернувшись особисто.

Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних як самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних.

У разі звернення Абонента до суб’єкта господарювання, що відповідно до змісту укладеного з ним договору має право укладати від імені Оператора договори на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку чи додаткові угоди до зазначених договорів, з будь-яких питань, що належать до повноважень цього суб’єкта господарювання, Абонент надає згоду на обробку його персональних даних цим суб’єктом господарювання, їх передачу Оператору як третій особі та подальшу передачу Оператором цих персональних даних третім особам для цілей, зазначених у цьому пункті.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

6.1. Оператор зобов'язаний:

6.1.1.   Виконувати умови Договору/Угоди та ці Умови користування;

6.1.2.  Надавати безоплатно Абоненту інформацію про надання та отримання замовлених ним послуг: зміну умов надання послуг, зміну тарифів на послуги (пакети послуг), зміну кредитного ліміту та інші відомості відповідно законодавства та умов Договору/Угоди;

6.1.3.  На підставі письмової заяви Абонента обмежити доступ до окремих видів послуг;

6.1.4.  Інформувати Абонента про зміну тарифів, впровадження нових послуг  та умов надання послуг Оператора у засобах масової інформації або на сайті www. vodafone.ua  Оператор може додатково повідомляти абонента в інший спосіб передбачений законодавством;

6.1.5. У випадку зміни умов надання послуг, тарифів, тарифних планів на послуги (пакети послуг), що  надаються Абонентові, надсилати повідомлення, в якому зазначається інформація про зміни, дату і строк їх запровадження з посиланням на веб-сайт та/або номер телефону;

6.1.6.  Протягом 30 календарних днів від дня письмового оформлення припинення дії Договору/Угоди надати Абоненту поштою остаточний розрахунок. У разі наявності заборгованості Абонента за роумінг остаточний рахунок надається у строк, який не перевищує 3 (три) місяці з моменту припинення Договору/Угоди;

6.1.7. Інформувати Абонента про перерви в роботі телекомунікаційної мережі під час проведення планових  ремонтних, профілактичних та інших робіт, а також про аварії  на телекомунікаційній мережі у разі, якщо такі перерви та аварії призведуть до припинення надання послуг більш ніж 10% Абонентів на строк більше трьох годин;

 6.1.8. Надати доступ до власних інформаційно-довідкових телефонних служб, а також інформаційно-довідкових телефонних служб інших операторів на умовах та згідно з Тарифами, встановлених цими операторами.

6.1.9.  Розглядати письмові заяви Абонента, пропозиції та скарги в термін, передбачений чинним законодавством України;

6.2.  Оператор має інші права передбачені законодавством, Договором/Угодою та Умовами користування.

6.3. Оператор не зобов'язаний оприлюднювати інформацію про тарифи та покриття іноземних роумінг-партнерів, наявність і якість послуг та не несе відповідальності за достовірність такої інформації у разі її оприлюднення, а також не несе відповідальності у разі зміни тарифів, послуг та покриття іноземних роумінг-партнерів.

6.4. Забезпечувати захист персональних даних Абонента.

7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ В МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА 

7.1. У  Мережі Оператора Абонентам можуть надаватися різноманітні Додаткові послуги Контент провайдера та різноманітні Додаткові сервіси Оператора.

7.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги, включаючи Контент-послуги, Додаткові сервіси  Абонент надає згоду на отримання відповідних послуг.

7.3. За Контент-послуги Оператор відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдером, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Оператором Контент-провайдера. Надання Контент – послуги здійснюється виключно після  безоплатного 12 секундного повідомлення Абонента до початку її надання.  

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні або невідворотні зовнішні події, які неможливо передбачити та запобігти, а саме: воєнні дії, стихійні природні нещастя, пожежі, катастрофи, аварії та інші події, які безпосередньо перешкоджають, унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань або призводять до псування (втрати майна), безпосередньо пов’язаного з виконанням даного Договору.

8.2. Сторона, що потрапила під вплив форс-мажорних обставин і, як наслідок, не виконує зобов’язання згідно з Договором/Угодою, повинна терміново (не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту їх настання) повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання рекомендованого листа і надавши відповідні докази. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє іншу Сторону права звільнення від виконання зобов’язань цієї Угоди.

8.3. Обставини форс-мажору, визначені цим розділом, повинні бути підтверджені довідкою Торгово-промислової палати України або іншим правомірним документом.

9. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

9.1. Тарифи на всі види Послуг (окрім тих, які встановлюються Контент-провайдером) встановлюються Оператором самостійно та оприлюднюються у засобах масової інформації або на сайті www.vodafone.ua

9.2.Рахунки за надані послуги та авансові внески Абонент сплачує перерахуванням на поточний рахунок Оператора в національній валюті України в готівковій та безготівковій формі. У платіжному дорученні на оплату місячного рахунка Абонент зобов’язаний вказати номер телефону/Контракту та особовий рахунок. При наявності авансу рахунки, надіслані Оператором, підлягають оплаті Абонентом в строк до п’ятнадцятого числа місяця, наступного за розрахунковим, а при наданні послуг Абоненту на умовах попереднього внесення авансу, не пізніше моменту фактичного використання авансу, при цьому Абоненту надається можливість отримання  послуг у разі відсутності коштів на особовому рахунку  на умовах наступної оплати (кредитний ліміт).   Кредитний ліміт складається з постійної та перемінної частин, що визначаються Оператором в порядку, встановленому Умовами та відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг. Постійна частина кредитного ліміту встановлюється та змінюється Оператором  на підставі аналізу обсягів спожитих  телекомунікаційних послуг та/або періоду  користування цими послугами  Абонентом  за останні 6 місяців в рамках існуючих 3 категорій:

 1. кредитний ліміт#1 – 500 грн., який надається абонентам, які користуються послугою до 6 місяців, у тарифах Vodafone
 2. кредитний ліміт #2 – надається абонентам до закінчення розрахункового періоду та строку, визначеного договором на оплату послуг, але не більше ніж 1 000 000 грн., у яких середня сума оплат за кожним номером особового рахунку за останні 6 місяців становить не менше 200 гривен за один розрахунковий період, та відбувається своєчасна сплата рахунків за надані послуги (за аналізом 6 місяців) незалежно від обраного тарифного плану. Зменшення кредитного ліміту #4 можливе на менший, згідно вказаних вище категорій кредитного ліміту, за умови письмового звернення абонента.   
 3. кредитний ліміт #3 – надається абонентам, що є юридичними особами   до закінчення розрахункового періоду та строку, визначеного договором на оплату послуг, але не більше ніж 5 000 000 грн., за критеріями історії своєчасної сплати рахунків, фінансової обгрунтованності та строку користування послугами, згідно діючих категорій кредитного ліміту.

9.2.1. Перемінна частина кредитного ліміту визначається Оператором окремо у кожному випадку отримання  послуг на умовах наступної оплати та становить різницю між постійною частиною кредитного ліміту та загальною вартістю послуг, що отримані Абонентом на умовах наступної оплати до моменту надходження від мережевих елементів та/або даних від роумінг-партнерів, задіяних при наданні послуг, інформації про їх отримання та оновлення інформації про стан балансу особового рахунку абонента у автоматизованій системі розрахунків за телекомунікаційні послуги (білінговій системі).  Після оновлення інформації про стан балансу особового рахунку абонента у білінговій системі Оператор надсилає  Абонентові  смс–повідомлення про змінену суму кредитного ліміту. 

9.2.2. Кредитний ліміт надається кожному Абоненту, який уклав з Оператором письмовий Договір/Угоду.

9.3. Абонент сплачує за надані послуги та за утримання номера в мережі мобільного зв'язку Оператора щомісячну абонентську плату або вартість пакета залежно від обраного тарифу.

9.4. Абоненти, які користуються послугами без письмового  укладання Договору/Угоди, здійснюють оплату Послуг за допомогою карток поповнення рахунку або за допомогою кодів поповнення, які можуть бути придбані через банкомати та іншими способами.

9.5.  Вартість наданих послуг залежить від відповідного тарифного плану та обсягу наданих послуг. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної / безоплатної зміни  тарифного плану на інший, про що вказується в самих умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).

9.6. За користування послугами зв'язку за кордоном Оператор здійснює розрахунки з Абонентом,  згідно з чинними на даний момент тарифами Оператора на послуги зв'язку, що оприлюднюються Оператором на його офіційному інтернет-сайті: www.vodafone.ua

9.7. Чинні  тарифи іноземних роумінг-партнерів знаходяться поза сферою відповідальності    Оператора.

9.8. У місяць підключення до мереж мобільного зв'язку плата за деякі послуги нараховується пропорційно до календарних днів перебування  Абонента плюс плата за наступний місяць.

9.9. Кількість та вартість послуг, наданих Абоненту в розрахунковому періоді, визначаються відповідно до показників належних Оператору технічних засобів виміру тривалості, обсягу та вартості послуг, а також відповідно до інформації, наданої роумінг-операторами.

9.10. Вартість пакета послуг нараховуються та сплачуються Абонентом на наступний розрахунковий період авансом. Оператор має право встановлювати обмеження за розміром (сумою) коштів, що може бути внесено на особовий рахунок Абонента.

9.11. Вартість тарифного  плану (додаткового пакету послуг) нараховується незалежно від факту отримання послуг у розрахунковому періоді.

9.12. Оператор здійснює повернення Абонентові невикористаної частки внесених коштів у випадках, передбачених законодавством.

9.13. Оператор повинен забезпечити повернення коштів в строк, що не перевищує тридцяти календарних днів з моменту звернення Абонента, якщо законодавством не встановлено інший строк. При наявності заборгованості Абонента за послуги роумінгу, для визначення розміру якої необхідно отримати відповідну інформацію від роумінг-партнерів, Оператор повинен забезпечити повернення коштів в строк, що не перевищує трьох місяців з моменту звернення  Абонента.

9.14. Оператор формує для Абонента рахунок(-и) за надані по його номеру послуги. Платежі повинні надійти до Оператора протягом терміну, вказаного в рахунку(-ах), чи у разі неодержання рахунків до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим. У разі несплати рахунку(-ів), а також у випадку заборгованості Абонента, Оператор має право тимчасово обмежити та/або скоротити надання послуг мобільного зв'язку. Контент – послуги  та Додаткові сервіси тарифікуються і зазначаються в рахунку окремо.

9.15. У платіжному дорученні на оплату місячного рахунку Абонент зобов'язаний вказати номер телефону, договору/угоди та особовий рахунок.

9.16. Неотримання рахунку(-ів) не звільняє Абонента від зобов'язань щодо оплати наданих послуг. Якщо Абонент не отримав у поточному місяці рахунок за надані послуги за минулий місяць, він має можливість отримати інформацію щодо рахунку за телефонами Центру Обслуговування Абонентів.

9.17. Письмові претензії Абонентів щодо рахунків Оператора приймаються до розгляду лише в тому разі, якщо вони надійшли в межах  строку  позовної давності,  визначеного законодавством, та розглядаються протягом місяця з моменту їх надходження. При цьому Абонент зобов'язаний оплатити оскаржувану суму рахунку повністю. У разі визнання претензії Абонента обґрунтованою Оператор розглядає суму, оплачену Абонентом як надмірну, і вважає авансом у рахунок майбутніх послуг, або повертає за заявою Абонента.

9.18. У разі відмови від укладення Договору/Угоди Оператор повертає оплачені Абонентом під час підключення кошти (за винятком випадків, передбачених п. 2.4 цих Умов користування) після отримання їх на рахунок Оператора шляхом перерахування за заявою Абонента.

9.19. Абонент повинен усвідомлювати, що рахунки на оплату Послуг та Додаткових послуг, деталізація рахунку, а також інші матеріали, що можуть бути для нього конфіденційними, і які надсилаються Оператором за допомогою електронної пошти, можуть стати доступними зловмисникам, зважаючи на вразливість систем  електронних повідомлень. У зв’язку з цим Оператор не нестиме відповідальність за можливе розкриття конфіденційної інформації Абонента у разі протиправного проникнення зловмисником у поштову скриньку Абонента, перехоплення повідомлення в процесі доставки, а так само в інших випадках отримання зловмисниками доступу до конфіденційної інформації Абонента.

9.20. Документи про оплату рахунків мають зберігатися Абонентом протягом 3-х років. 

10. ПОРЯДОК ТИМЧАСОВОГО ПРИПИНЕННЯ ТА/АБО СКОРОЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСЛУГ

10.1. Скорочення переліку послуг, тимчасове припинення послуги може відбуватися з ініціативи як Оператора так і Абонента.

10.2.  Оператор може тимчасово припинити надання послуги з ініціативи Абонента за письмовою заявою, поданою особисто, або дистанційно за допомогою засобів зв’язку, звернувшись за номером 111 або в інший спосіб.  Оператор обмежує послуги зв'язку у день отримання заяви або в зазначений у заяві день. Якщо заява надійшла в офіційно неробочий час Оператора (у вихідний або у день державного свята), то обмеження зв'язку виконується не пізніше наступного за ним першого робочого дня. У випадку втрати СІМ-картки обмеження виконується одразу ж. У заяві слід вказати бажаний термін та причини обмеження послуги.

10.3.  У разі втрати СІМ-картки зв'язок може бути обмежений на строк не більше  30 календарних днів за усною заявою Абонента за телефоном Центру Обслуговування Оператора, при цьому Абонент повинен повідомити Оператору не тільки номер втраченого телефону або телефону з втраченою СІМ-карткою, а й інші максимально можливі повні дані, які представник Оператора вважає за необхідне встановити, у тому числі персональні дані, та отримати від Оператора реєстраційний номер заяви про втрату СІМ-картки. Претензії Абонента щодо несвоєчасного припинення або не припинення обслуговування у зв’язку з втратою СІМ-картки не розглядаються Оператором без повідомлення Абонентом реєстраційного номеру. До обмеження послуги зв'язку Абонент несе відповідальність за послуги, спожиті з використанням його телефонного(-их) номера(-ів),  які підлягають сплаті на загальних підставах.

10.4.   Оператор тимчасово може припиняти надання послуг з власної ініціативи в разі:

10.4.1. наявності заборгованості з оплати послуг;

10.4.2. у разі закінчення коштів на Особовому рахунку Абонента або досягнення відповідної суми кредитного ліміту.

10.4.3.стосовно Абонента розпочато процедуру банкрутства або стосовно юридичної особи – процес ліквідації, чи на банківський рахунок та майно Абонента накладено арешт;

10.4.4.виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж Оператора;

10.4.5. встановлення факту розсилання Абонентом спаму;

10.4.6. Абонент використовував мережі мобільного зв'язку Оператора для дій аморального характеру, здійснювання зловмисних викликів, пропонування розсилання та розповсюджування спаму, а також таких дій, які порушують або можуть порушити громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств або викликають їхні скарги, чи таких, що могли привести або приводять до зниження якості послуг Оператора щодо інших абонентів, або зловживав правами, наданими йому згідно з Договором/Угодою/ Умовами користування та умовами надання послуг/тарифами, у інших формах;

10.4.7.  Абонент без попередньої письмової згоди Оператора використовує технічні  засоби  для  комутації та/або маршрутизації (переадресування) вхідних та/або вихідних викликів з допомогою тонального набору сигналів через будь-які комутаційні пристрої (обладнання типу GSM-шлюз) або здійснює відправлення коротких текстових (SМS)  та/чи  мультимедійних  (ММS)   повідомлень  з рекламною метою;

10.4.8.   В інших випадках визначених законодавством.

10.5. У разі надання Абоненту обмеженого обсягу послуг згідно з п. 10.4 цих Умов користування плата за утримання номера в мережі мобільного зв'язку нараховується відповідно до визначених Оператором тарифів. За Абонентом зберігається телефонний номер. Закриті з ініціативи Оператора номери зберігаються, як правило, не більше 3-х календарних місяців.

10.6.  Надання послуг мобільного зв'язку поновлюється за умови   усунення   наведених   у   п. 10.4.   цих   Умов користування обставин.

10.7.   Активація номера телефону після тимчасового відключення з причини заборгованості відбувається після фактичного зарахування коштів на особовий рахунок Абонента.

10.8. У випадку обмеження послуг мобільного зв‘язку, як це передбачено п.10.4, та не виконання умов п.10.6 Оператор залишає за собою право запропонувати Абоненту підключення до інших тарифних планів. У разі відмови Абонента від підключення до інших тарифних планів, Оператор має право на одностороннє розірвання договору з Абонентом. 

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ/УГОДИ

11.1.  Дія Договору/Угоди  припиняється за таких умов:

 • За  письмовою заявою Абонента, поданої особисто;
 • За відмови Оператора у подальшому наданні послуг Абоненту у випадках, вказаних у п. 11.2 Умов користування.

11.2.    Дія   Договору/Угоди  за відмови Оператора у подальшому наданні послуг Абоненту  може бути припинена (втрачає чинність) за таких умов:

 • Непогашення заборгованості з оплати послуг у строк, зазначений у Договорі/Угоді;
 • Абонент надав недостовірні відомості або документи про себе;
 • Абонент – юридична особа у визначеному законом порядку визнаний банкрутом або припинив свою діяльність;
 • Абонент   користується   послугами   не   тільки   для задоволення своїх власних потреб у послугах зв'язку, а й здійснює маршрутизацію через мережі Оператора викликів інших споживачів послуг зв'язку на телефонні мережі загального користування, в тому числі на мережі Оператора;
 • Коли Абонент протягом не менш як трьох місяців з моменту активації картки та/або останнього сеансу отримання послуги не користувався послугами, на які не нараховується щомісячна плата та які потребують постійного використання додаткових ресурсів  телекомунікаційних мереж за умови попередження Абонента не менш як за десять робочих днів;
 • Абонент використовував мережі мобільного зв'язку Оператора для дій аморального характеру, а також таких, які порушують або можуть порушити громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств або викликають їхні скарги, чи таких, що могли привести або приводять до зниження якості послуг Оператора щодо інших абонентів, або зловживав правами, наданими йому згідно з Договором/Угодою, у інших формах;
 • Абонент без попередньої письмової згоди Оператора використовує технічні  засоби  для  комутації та/або маршрутизації (переадресування) вхідних та/або вихідних викликів з допомогою тонального набору сигналів через будь-які комутаційні пристрої (обладнання типу GSM-шлюз) або здійснює відправлення коротких текстових (SМS)  та/чи  мультимедійних  (ММS)   повідомлень  з рекламною метою;
 • В інших випадках визначених законодавством.

11.3. У випадку порушення Абонентом положення Договору/Угоди, Умов користування  або  законодавства Оператор має право припинити надання послуг за всіма СІМ-картками,   якими   користується  Абонент.

11.4.  Для припинення Договору/Угоди з власної ініціативи Абонент має особисто або через уповноваженого представника оформити заяву про припинення Договору/Угоди. Юридичні особи, у  виняткових  випадках,   можуть  надіслати  заяву  про припинення Договору/Угоди поштою. Заява має бути підписана керівником підприємства та завірена печаткою.

11.5.  Припинення Договору/Угоди не звільняє Абонента від сплати рахунків за надані послуги та остаточного рахунку за послуги, фактично надані в місяці припинення Договору/Угоди. Остаточний рахунок має бути оплачений у вказані в ньому терміни.

11.6. На правонаступників Сторін Договору/Угоди про надання послуг мобільного зв'язку поширюються всі положення Умов користування та Договору/Угоди. У разі смерті Абонента – фізичної особи – Договір/Угода припиняє свою дію, а залишки внесених коштів можуть бути повернені спадкоємцям. Договір/Угода припиняє дію у разі отримання Оператором нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть або при пред’явленні родичами та/або близькими людьми оригіналу свідоцтва про смерть. 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1.   Оператор та Абонент зобов'язані  належним чином виконувати положення цих Умов користування та Договору/Угоди та дотримуватись законодавства України. Невиконання або неналежне виконання Умов користування та Договору/Угоди тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України, з урахуванням положень Договору/Угоди та Умов користування.

12.2.  Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань, що випливають із цих Умов користування та Договору/Угоди, за винятком грошових, якщо таке невиконання сталося за форс-мажорними обставинами.

12.3. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані дією на мережу мобільного зв'язку фізико-географічних чинників у зоні знаходження мобільного телефону Абонента (гроза, особливості рельєфу, вплив місцевих електромагнітних полів та інше), а також якщо телефон знаходиться поза зоною дії мобільної мережі. Оператор також не несе відповідальності за непрямі збитки, втрачену вигоду, які взагалі можуть виникнути.

12.4.  Претензії щодо надання послуг мобільного зв'язку приймаються до розгляду лише в тому разі, якщо вони надійшли   в   межах   терміну,   визначеного   чинним законодавством для подання претензій аналогічного характеру, та розглядаються протягом місяця з моменту їх надходження. 

13. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

13.1. Під час відшкодування завданих Абоненту в результаті діяльності Оператора збитків Сторони керуються Договором/Угодою та Умовами користування, а в частині, що не врегульована Умовами користування та Договором/Угодою, – законодавством України, яке регулює відносини з цього питання.

13.2. Абонент може вимагати від Оператора відшкодування завданих йому прямих збитків лише у разі, якщо вони виникли з вини Оператора і це має своє підтвердження. 

14. ЯКІСТЬ ТА ЗОНА ПОКРИТТЯ МЕРЕЖ ОПЕРАТОРА

14.1. Абоненту надаються послуги цілодобово за показниками якості, встановленими наказом Міністерства транспорту та звязку від 19.03.2010р №147 Про встановлення рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв"язку.

14.2. Мобільний зв’язок у силу своїх природних умов поширення радіохвиль може погіршуватися, перериватися або супроводжуватися перешкодами поблизу будинків, у тунелях, підвалах та інших підземних спорудах через локальні особливості рельєфу і забудови, метеорологічних умов та інших причин. У зв’язку з цим, такі перешкоди або відсутність зв’язку в окремих місцях, або надмірний трафік та користування зв'язком у певних місцях та у певний час, які можуть негативно впливати на наявність та потужність радіосигналів, не є фактом неналежного виконання Оператором свої зобов’язань.               

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1.   Умови користування визначаються Оператором самостійно, можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на сайті www.vodafone.ua. У разі незгоди Абонента із змінами, внесеними до Умов користування, такий Абонент зобов’язаний розірвати Договір/Угоду у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Умов користування. Не розірвання Договору/Угоди та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Умов користування змінами.

15.2. Умови користування вступають в силу з моменту їх оприлюднення на сайті і діють до їх скасування Оператором. До Абонентів, з якими Договори/Угоди були укладені до моменту вступу в силу цих Умов користування, Умови користування застосовуються у частині, що не суперечить умовам Договору/Угоди.

15.3. Усі спірні питання,  що випливають з цих Умов користування або Договору/Угоди,  вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо переговори не приведуть до вирішення спору, справа передається на розгляд до відповідного суду згідно з правилами підвідомчості та підсудності, визначеними чинним законодавством України.

15.4. Ці Умови користування складені українською, російською та англійською мовами і мають однакову силу. В разі виникнення розбіжностей у текстах, основним є варіант, складений українською мовою.

16. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

ПрАТ «ВФ Україна», адреса: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, Україна.

Адреса для надсилання скарг (заяв, звернень) до Оператора, порядок і терміни розгляду заяв та скарг, а також поштові та електронні адреси, за якими Абонент  може звернутися з питань надання телекомунікаційних послуг до Оператора та  НКРЗІ можна дізнатись за безкоштовним коротким номером 111. У випадку звернення Абонента до Оператора за допомогою телефону Абонент погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Абонента.

Онлайн Консультант
Текстовий чат