loading

Введіть, будь ласка, Ваші контактні дані, ми Вам зателефонуємо

Ваш запит успішно відправлено

Ваші контактні дані

Ім’я:
Телефон:

Потрібна допомога?

Ми зібрали для Вас відповіді на всі актуальні питання в розділі "Підтримка"

Перейти до розділу "Підтримка"

Умови користування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
open

1.1. Умови користування мережами мобільного зв'язку (надалі – Умови користування) - загальноприйняті норми надання послуг (порядок та правила користування) в мережі мобільного зв’язку, що надаються ПрАТ «ВФ Україна» (надалі – Оператор). Умови користування регулюють відносини між Оператором та Абонентом, права та обов'язки сторін, порядок укладення та припинення дії Договору/Угоди, умови розрахунків, відповідальність сторін тощо. Умови користування набирають чинності з моменту їх затвердження та оприлюднення на сайті www.vodafone.ua. У разі, якщо законодавством України або Договором/Угодою встановлені норми, які суперечать цим Умовам користування, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення Договору/Угоди чи норми законодавства України.

1.2. Умови користування є невід'ємною складовою частиною укладеного між Оператором та Абонентом Договору/Угоди, що встановлюються та змінюються Оператором в односторонньому порядку, а також є обов'язковими для Абонента в тій мірі, в якій це стосується порядку надання та отримання послуг Абонентом без укладення письмового Договору.

1.3. Визначення термінів:

 • Абонент – споживач, який отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб на умовах договору (або отримує послуги без укладання письмового Договору/Угоди), котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Умови надання послуг Абонентам, які користуються послугами без укладання Договору/Угоди регулюються також додатковими довідниками та інструкціями з використання цих послуг.
 • Аванс – попередній грошовий внесок Абонента за послуги Оператора.
 • Абонентна плата – фіксований платіж, який встановлюється Оператором для Абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі та/чи до мереж роумінг-операторів незалежно від факту отримання послуг.
 • Аномальна інтенсивність викликів – спрямування міжнародних та/або національних (міжміських та місцевих) викликів на мережі інших операторів телекомунікацій тривалістю більше однієї години на одному і тому ж напрямку.
 • Базовий оператор - оператор телекомунікацій, у мережі якого забезпечується базове надання телекомунікаційних послуг.
 • Вартість пакету послуг - це плата, яка встановлюється за користування Пакетом послуг за інтервал часу, протягом якого можливе таке користування згідно тарифного плану. В межах різних тарифних планах можуть застосовуватися різні тарифи на однакові послуги.
 • Відмова в обслуговуванні – відмова в обслуговуванні кінцевого обладнання абонента через вплив в комп‘ютерну систему з наміром зробити комп‘ютерні ресурси недоступними користувачам, для яких комп‘ютерна система призначена.
 • Договір/Угода – правочин, укладений між Оператором та Абонентом, за яким Оператор зобов’язується на замовлення Абонента надати послуги, а Абонент – їх сплатити. В Додатковій Угоді в якості номеру Договору вказується індивідуальний номер закріплений за номером телефону і особовий рахунок, на якому зареєстрований номер.
 • Додаткова угода – невід‘ємна частина Договору, яка містить додаткові умови до положень, передбачених Договором та Умовами користування з тих самих питань
 • Додаткові послуги – послуги Оператора, які можуть надаватися Абоненту окремо від основних телекомунікаційних послуг згідно з тарифами. До додаткових сервісів належать такі послуги Оператора: повторне підключення до мережі та/або послуги розважального, інформаційного характеру тощо.
 • Електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
 • Завдаток – грошова сума, яка сплачується Абонентом на підтвердження зобов’язань передбачених Договором/Угодою і на забезпечення його виконання, та може бути використана в рахунок оплати послуг, що будуть надані Оператором Абоненту відповідно до Договору/Угоди та яка залишається у Оператора у разі припинення договірних відносин з вини Абонента до моменту використання суми завдатку.
 • Зациклення трафіку – навмисна помилка маршрутизації, яка призводить до спрямування трафіку у зворотному напрямку.
 • Згода Абонента – волевиявлення, виражене Абонентом у будь-який спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які можуть бути зафіксовані обладнанням Оператора, Контент-провайдера (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору тощо).
 • Зловмисні виклики – поодинокі, повторювані або масові з’єднання, в тому числі з телефонними номерами служб екстреної допомоги, інформаційно-довідкових, сервісних служб оператора, а також надсилання повідомлень про проведення акцій, розіграшів, конкурсів, надання послуг, продуктів, товарів, які не замовлялись, повідомлень із пропозиціями щодо поповнення особового рахунку, що надходять не від оператора, які неможливо зупинити і якими завдається моральна та/або матеріальна шкода Абонентові та/або Операторові.
 • Ідентифікаційна телекомунікаційна картка – засіб, який використовується для ідентифікації кінцевого обладнання Абонента в телекомунікаційній мережі (СІМ – картка).
 • Карта поповнення рахунку – засіб поповнення особового рахунку абонента для оплати послуг Оператора, Контент-провайдера в межах визначеного активу такого засобу.
 • Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. КЕП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо кваліфікований електронний цифровий підпис підтверджено з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису, під час перевірки використовувався кваліфікований сертифікат відкритого ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;
 • Контент-провайдер – юридична особа, яка надає Додаткові послуги Абонентам в мережі Оператора з використанням телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій Оператора.
 • Кредитний ліміт (надання послуг при наступній оплаті) – грошова сума, визначена Оператором, на яку можуть бути надані Послуги після закінчення коштів на Особовому рахунку Абонента.
 • Контент-послуга — додаткова, інформаційна, довідкова, замовна, розважальна або інша послуга, в тому числі за кодом послуги 900, що надається операторами, провайдерами з використанням телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, не входять до відповідного Тарифного плану, отримується Абонентом за його згодою в окремому встановленому для такої послуги порядку та оплачується шляхом списання коштів з особового рахунку Абонента.
 • Кінцеве обладнання – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг.
 • Мережа Оператора – комплекс технічних засобів телекомунікацій і споруд зв’язку Оператора, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам послуг мобільного зв’язку.
 • Непродуктивний трафік – спрямування на телекомунікаційну мережу оператора п‘яти і більше викликів на хвилину, які мають нульову тривалість та не закінчуються наданням телекомунікаційних послуг, що призводить до непродуктивного використання канальної ємності та негативно впливає на якісні показники обслуговування трафіку.
 • Несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж – дії , що зафіксовані актом про порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг і призвели до витоку, втрати, підробки, блокування, перекручення чи знищення інформації; порушення порядку маршрутизації трафіку голосової телефонії; отримання послуг безоплатно або за тарифами, нижчими від тих, що встановлені; розповсюдження комп‘ютерних вірусів (шкідливих програмних засобів); рефайлу; аномальної інтенсивності викликів; непродуктивного трафіку; хибного або помилкового автовідповідача; зациклення трафіку; відмови від обслуговування.
 • Оператор – суб‘єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
 • Оператор-донор - оператор телекомунікацій, з діапазону номерного ресурсу якого здійснюється перенесення абонентського номера за заявою абонента та в мережі якого надавались телекомунікаційні послуги за цим абонентським номером до його перенесення.
 • Оператор-ініціатор - оператор телекомунікацій, з мережі якого ініціюється виклик та/або повідомлення на абонентський номер, у тому числі на перенесений.
 • Оператор-отримувач – оператор телекомунікацій, якому подано заяву на надання послуг із перенесення абонентських номерів та до мережі якого здійснюється перенесення абонентського номера.
 • Пакет послуг - це визначений тарифним планом перелік послуг, який має граничний термін дії, визначений цим тарифним планом. Оператор встановлює та пропонує на вибір абонента тарифи на окремі послуги та/або тарифні плани на визначений ним перелік послуг, а також термін їх дії.
 • Перенесення абонентського номеру – телекомунікаційна послуга, що надається Абоненту за його заявою, яка полягає у збереженні за Абонентом наданого йому Оператором телекомунікацій абонентського номера з метою використання цього номера для отримання телекомунікаційних послуг у мережі іншого Оператора телекомунікацій, що надає телекомунікаційні послуги на території України.
 • Послуги – запропоновані Оператором послуги мобільного зв'язку і під час отримання яких кінцеве обладнання Абонента може вільно переміщатися в межах телекомунікаційної мережі Оператора або його роумінг-партнера із збереженням абонентського номеру або мережевого ідентифікатора. Розраховані максимальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету в мережах рухомого (мобільного) зв‘язку складають відповідно: в 2G (EDGE/GPRS) 296 кБіт/с, в 3G (HSPA+) 5,76 Мбіт/с та 42 МБіт/с, в 4G (LTE) 75 МБіт/с та 587 МБіт/с. Досягнення вказаних швидкостей можливе за умови підтримки відповідних технічних параметрів кінцевим обладнанням Абонента.
 • Початок надання послуг – надання послуг здійснюється у разі укладення Договору/Угоди та їх оплати.
 • Припинення послуг за Договором/Угодою – остаточне припинення Оператором надання Абонентові однієї, кількох або всіх послуг внаслідок припинення дії або умов Договору/Угоди, а також у випадках, передбачених законодавством.
 • Розрахунковий період – один календарний місяць, протягом якого Абоненту надається Послуга. Початком періоду є момент фактичного підключення Абонента або списання абонплати за Послугу.
 • Рефайл – зміна виду трафіку з метою отримання максимального прибутку за рахунок його маршрутизації за іншою розрахунковою таксою.
 • Роумінг – послуга, яка забезпечує можливість Абонентові одного Оператора рухомого (мобільного) зв’язку отримувати послуги в мережі іншого Оператора із збереженням початкової реєстрації Абонента в телекомунікаційній мережі свого Оператора.
 • Роумінг-партнер – Оператор, який уклав договір про роумінг.
 • Сервісний центр Оператора – центр обслуговування Абонентів, де послуги Абонентам надаються дистанційно, а також магазини Оператора та авторизовані дилерські магазини, де послуги надаються безпосередньо при звертанні Абонентів та потенційних клієнтів Оператора. Сервісний центр Оператора не здійснює технічне обслуговування та ремонт кінцевого обладнання Абонента.
 • Скорочення переліку послуг – зупинення надання оператором послуг (послуги на період та у випадках, передбачених законодавством, із забезпеченням технічної можливості її (їх) надання абонентові.
 • Спам – електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) абонента, оператора умисно та/або масово надсилаються на їх адреси електронної пошти або кінцеве обладнання, крім повідомлень Оператора щодо надання телекомунікаційних послуг або органів державної влади у випадках, передбачених законодавством.
 • Стартовий пакет - засіб, для замовлення та попередньої оплати послуг, який надає Абонентові можливість почати користуватися Послугами Оператора в межах визначеного активу такого засобу, та складається із СІМ – картки та інших супутніх матеріалів.
 • Тариф – документ, у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг та Додаткових сервісів, що надаються Оператором.
 • Тарифний план – сукупність пропозицій Оператора, запропонована Абонентові щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг.
 • Укладення Договору/Угоди – процедура підписання письмового Договору/Угоди між Оператором після перевірки наданих Абонентом документів, його ознайомлення з Умовами користування та інформацією про послуги мобільного зв'язку, а також із порядком сплати необхідних рахунків. Підписаний обома Сторонами Договір/Угода вважається укладеним.
 • Хибний або помилковий відповідач – використання програмного пристрою, за допомогою якого реалізується функція з хибної тарифікації тривалості викликів.

1.4. Підпис Абонента свідчить та про те, що Абонент ознайомлений з цими Умовами користування, діючими тарифами, умовами Договору/Угоди, законодавством, а саме: Законами України «Про телекомунікації», постанова КМУ №295 Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, та підтверджує, що інформація та документи, надані (надіслані)Абонентом, є достовірними і відповідають законодавству України та статутним документам.

1.5. Оператор підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, згідно чинного законодавства. 

1.6. ПрАТ «ВФ Україна» внесено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за №1 від 09.01.2020.

2. ВИМОГИ ЩОДО НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
open

2.1. Послуги мобільного зв'язку надаються Абоненту на підставі підписаногоДоговору/Угоди. Договір/Угода є основним документом, який визначає правовідносини між Оператором та Абонентом та відповідає основним вимогам до Договору, встановленими НКРЗІ.

2.2. При підписанні електронним цифровим підписом Абонент зобов'язаний використовувати електронний цифровий підпис з посиленим сертифікатом відкритого ключа, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, застосовуючи надійний засіб електронного цифрового підпису чи кваліфікований електронний підпис, виданий кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг застосовуючи засіб кваліфікованого електронного підпису. Обмін електронними документами здійснюється з застосуванням положень Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII, Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV.

2.3. Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

2.4. Сторони погоджуються, що використання засобів криптографічного захисту інформації (далі - ЗКЗІ), які реалізують шифрування і КЕП, достатньо для забезпечення конфіденційності інформаційної взаємодії Сторін щодо захисту від несанкціонованого доступу та безпеки обробки інформації.

2.5. Договір/Угода не може бути укладеним, якщо:

 • вік Абонента – фізичної особи є меншим 18 років або Абонент у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);
 • Абонент має заборгованість перед Оператором за раніше надані будь-які послуги, що належним чином підтверджено документально;
 • Абонент не надав необхідних для укладання Договору/Угоди завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір/Угоду (для юридичних осіб –  довіреність, якщо не перша особа, для фізичних осіб – нотаріально завірена довіреність). Якщо під час перевірки наданих документів будуть виявлені недоліки, протиріччя або інші порушення, Оператор має право відмовити Абоненту в укладенні Договору/Угоди.

2.6. Для укладення Договору/Угоди Абонент надає Оператору такі документи та відомості:

2.6.1. Юридичні особи – резиденти, фізичні особи – підприємці (ФОП):

 • відомість про держреєстр в ЄДР (повне найменування юридичної особи/ФОП, ідентифікаційний код юридичної особи/ФОП);
 • паспорт громадянина України, що засвідчує особу власника, та підтверджує громадянство України/закордонний паспорт;
 • довіреність та паспорт представника юридичної особи/ФОП.

2.6.2. Юридичні особи – нерезиденти:

установчі документи, легалізовані в установленому законом порядку - нотаріально завірені або апостильовані (залежно від країни), можливі наступні документи:

 • відомості про держреєстр в ЄДР (повна найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи);
 • документ про відсутність заборгованості стосовно сплати податків та інших реєстраційних платежів;
 • довіреність та паспорт представника юридичної особи.

2.6.3. Фізичні особи – резиденти:

діючий паспорт громадянина України:

 • паспорт громадянина України (ID – картка з електронним безконтактним носієм);
 • паспорт громадянина України (ID – картка без електронного безконтактного носія);
 • паспорт громадянина України (у вигляді книжечки);
 • паспорт громадянина України, до якого внесені дані про місце реєстрації в АРК «Крим» з обов‘язковою довідкою про взяття на облік особи, що переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції;
 • тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України (видається в разі втрати паспорта громадянина України);
 • посвідчення біженця (для біженців);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;

2.6.4. Фізичні особи – нерезиденти:

 • діючий паспорт громадянина іноземної держави з відміткою про реєстрацію іноземного громадянина в пункті пропуску через державний кордон України (з терміном дії візи не менше 6 місяців) або імміграційна картка, або довідка з прикордонної служби, а для особи без громадянства – посвідка на тимчасове (постійне) проживання в Україні;
 • відомості про місце проживання (поштову, електронну адресу) в Україні на постійній або тимчасовій основі;
 • відомості про контактний телефон в Україні.

2.6.5. Закордонні дипломатичні представництва (посольства, консульства) надають довідку про акредитацію в Міністерстві закордонних справ України та документ, що посвідчує повноваження особи на укладання Договору/Угоди.

2.7. Якщо обставини (наявність заборгованості за раніше надані Оператором телекомунікаційні послуги), які суперечать умовам укладення Договору/Угоди, виявлені після набрання ним чинності, Оператор має право призупинити дію Договору/Угоди в односторонньому порядку до сплати Абонентом такої заборгованості.

2.8. Договір з Абонентами, укладений в усній формі, є публічним, і є чинним з моменту активації обраного Абонентом Стартового пакету. Умови такого Договору викладені в цих Умовах користування, Тарифних планах вибраних Стартових пакетів та супроводжувальною довідковою інформацією. Умови користування є публічною пропозицією укласти Договір.

2.9. Абонент, який отримує послугу без укладання Договору/Угоди в письмовій формі, може зареєструватися в Оператора, надавши йому персональні дані згідно із законом у порядку, встановленому НКРЗІ.

2.10. Для активації Стартового пакету Абоненту необхідно розпакувати Стартовий пакет, вилучити СІМ – картку, вставити в кінцеве обладнання. Активація відбувається відповідно умовам, передбаченими супроводжувальною довідковою інформацією до обраного Абонентом Стартового пакету. Активація Стартового пакету означає згоду Абонента з Умовами користування та умовами обраного ним Тарифного плану.

2.11. Надання послуг Абонентам, які уклали Договір\Угоду у письмовій формі, розпочинається після внесення Абонентом, на підставі відповідного рахунку Оператора, повної суми завдатку та його зарахування на особовий рахунок Абонента.

2.12. Укладаючи Договір\Угоду Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору/Угод до нього та Умов користування, затверджених Оператором та оприлюднених на офіційному сайті Оператора.

2.13. Внесення змін чи/та доповнень до укладеного письмового Договору\Угоди може бути здійснене Оператором та\або Абонентом тільки в письмовому вигляді у відповідності до порядку, передбаченого законодавством України. Одностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених Договором та Угодами до нього.

2.14. Договір набуває чинності з дати його підписання у випадках, коли укладається письмовий Договір.

2.15. Термін дії письмового Договору складає один рік з набуття ним чинності, якщо інше не передбачене пов’язаними з цим Договором, Угодами.

2.16. Якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну письмового Договору Абонент або Оператор письмово не заявить про намір розірвати Договір, він вважається продовженим (пролонгованим) ще на один календарний рік. Така пролонгація терміну письмового Договору можлива без обмеження терміну.

2.17. Письмовий Договір залишається у силі у випадку змін реквізитів Оператора та\або Абонента, змін їх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, змінами власника тощо.

3. ПРАВА АБОНЕНТА
open

3.1. Своєчасно отримувати замовлені Послуги.

3.2. Замовляти та користуватися на свій вибір тарифними планами та послугами, які пропонує Оператор, згідно зі встановленими Оператором тарифами, враховуючи при цьому технічні можливості кінцевого обладнання Абонента.

3.3. Безоплатно обирати будь-який інший доступний для підключення тарифний план на момент запровадження Оператором змін умов надання послуг, тарифів, тарифних планів на послуги (пакетів послуг), що надаються Абонентові. Відсутність з боку Абонента дій, спрямованих на зміну тарифного плану, до моменту запровадження зазначених змін, свідчить про згоду Абонента з такими змінами.

3.4. Відмовитись від Договору/Угоди укладеної у письмовій формі у разі незгоди із зміною умов надання послуг, тарифів, тарифних планів на послуги (пакетів послуг), звернувшись до Оператора особисто або через уповноваженого представника з письмовою/електронною з КЕП заявою про відмову від послуг. Відсутність з боку Абонента відмови від Договору/Угоди укладеної у письмовій формі та продовження користування Послугами, свідчить про згоду Абонента із зміненими тарифами на послуги.

3.5. Отримувати безоплатно вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання послуг. порядок повернення від Оператора невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг у випадку і порядку, визначених законодавством України, а також договором приєднання щодо виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення (у разі укладання цього договору).

3.6. Безкоштовно за письмовою/електронною з КЕП заявою – претензією отримувати розшифровку (детальний рахунок) нарахованої до сплати суми за той розрахунковий період, до якого Абонент має претензію. Послуги, які надаються, знеособлено, не розшифровуються.

3.7. На відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених Договором/Угодою або законодавством.

3.8. Вибір тарифу, тарифного плану, встановленого Оператором, зміну переліку послуг (пакетів послуг), скорочення переліку послуг або припинення надання послуг у порядку, встановленому Договором/Угодою або законодавством. Вільний вибір щодо скорочення переліку послуг оператором у разі закінчення коштів на особовому рахунку абонента або досягнення визначеної договором суми.

3.9. Зміна тарифного пакета відбувається за бажанням Абонента у будь-який робочий день місяця, за винятком останнього календарного дня місяця. Вартість послуги зміни тарифного пакета визначається чинними тарифами Оператора.

3.10. Абонент має право змінити розмір постійної частини кредитного ліміту, звернувшись з письмовою заявою до Центру обслуговування (магазину) Оператора.

3.11. У випадку замовлення послуги міжнародного з роумінгу Абонент має право користуватись цією послугою у  мережах інших країн, перелік яких зазначений на сайті Оператора www.vodafone.ua.

 3.12. Абонент має інші права передбачені законодавством, Договором/Угодою та Умовами користування.

4. ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА
open

4.1. Своєчасно сплачувати рахунки за надані Оператором послуги згідно із визначеним у Договорі/Угоді та Умовах користування порядком розрахунків, сплачувати авансові внески до моменту фактичного використання раніше внесеного авансу. Контролювати наявність на своєму Особовому рахунку достатньої мінімальної суми коштів для можливості отримувати Послуги та проводити звірку з метою уточнення сум, внесених авансовим платежем. Внесенням оплати абонент підтверджує ознайомлення з діючими на момент оплати тарифами, тарифними планами, Умовами користування у діючий на момент оплати редакції, іншою інформацією, пов’язаною з отриманням послуг на момент оплати, яка розміщена на сайті www.vodafone.ua.

4.2. Негайно інформувати Оператора про такі обставини:

 • зміну свого прізвища, юридичного та фактичного місця знаходження, поштової адреси, контактного телефону, інших юридичних реквізитів разом із наданням нових даних;
 • викрадення або загублення паспорта – фізичним особам;
 • зміну керівника підприємства;
 • установчих документів, банківських та/або податкових реквізитів – юридичним особам;
 • втрату чи викрадення СІМ-картки, якою користувався Абонент;
 • припинення діяльності чи банкрутство Абонента – юридичної особи, але не пізніше, ніж розпочато справу про банкрутство або процесу ліквідації;

4.3. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг мобільного зв’язку третім особам.

4.4. Не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має документ про підтвердження.

4.5. Якщо Абонент передав у користування свою СІМ-картку чи надав можливість користуватися нею третій особі, відповідальним за користування мобільним зв'язком і за своєчасну оплату рахунків залишається Абонент.

4.6. Не здійснювати несанкціонованого втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж.

4.7. Не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, не здійснювати підробку (дублювання) ідентифікаційних карток, ідентифікатора кінцевого обладнання та/або програмування ідентифікаційних карток.

4.8. Не здійснювати зловмисні виклики, не замовляти, не пропонувати розсилання та не розповсюджувати спам.

4.9. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам.

4.10. До початку користування будь-якою послугою, що не замовлялась Абонентом раніше, ознайомитись з тарифами та умовами її надання на сайті www.vodafone.ua. Фактичне використання Абонентом тієї чи іншої послуги означає його згоду на отримання відповідних послуг.

4.11. Без погодження з Оператором Абонент не має права передавати права та зобов‘язання за укладеним Договором\Угодою іншим юридичним чи фізичним особам, немає права використовувати Послуги для надання їх третім особам.

4.12. У разі неодержання рахунків до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, звернутися до Оператора за номером 111 (безкоштовно з мобільного номера Оператора в межах України) або за номером 0 800 400 111 (безкоштовно з усіх мереж зв’язку України) для одержання інформації щодо розрахунків.

 4.13. Абонент має інші обов’язки передбачені законодавством, Договором/Угодою та Умовами користування.

5. ПРАВА ОПЕРАТОРА
open

5.1. Змінювати зони покриття телекомунікаційною мережею та перелік роумінг-партнерів (операторів).

5.2. Встановлювати та змінювати умови надання та перелік послуг, тарифи на послуги, що надаються в мережі Оператора.

5.3. Відмовлятися від укладення Договору/Угоди, припиняти дію Договору/Угоди, скорочувати перелік послуг за наявності наведених у Договорі/Угоді та Умовах користування підстав. При припиненні дії Договору/Угоди та за наявності для цього підстав Оператор залишає за собою право нараховувати договірну санкцію розміром, у порядку та з підстав, визначених Додатковими угодами з пільговими умовами (за їх наявності).

5.4. Відмовити надалі в наданні послуг, на які не нараховується щомісячна абонентська плата, та послуги, які потребують додаткових мережевих ресурсів (такі, як Голосова Пошта, Передача даних, факсів тощо), якщо Абонент не користується цими послугами протягом 3 (трьох) місяців, попередивши його про це за 10 (десять) робочих днів.

5.5. Вносити зміни в Умови користування шляхом публікації нової редакції на сайті www.vodafone.ua і розміщення відповідного повідомлення на сайті про здійснення змін Умов користування.

5.6. У разі використання Абонентом послуги в роумінгу Оператор залишає за собою право включати до поточного розрахункового періоду послуги, отримані у попередні розрахункові періоди.

5.7. Оператор має право визначати суму кредитного ліміту для надання послуг на умовах наступної оплати, у разі перевищення якої скорочується перелік послуг чи припиняється їх надання.

5.8. Оператор має право не укладати Договір/Угоду без завдатку, якщо:

 • фізична чи юридична особа має або бажає підключити до мережі Оператора чотири і більше телефонних номерів;
 • фізична або юридична особа не має місця постійного проживання в Україні;
 • фізична або юридична особа є представником іноземного підприємства на території України;

5.9. Оператор у разі несвоєчасної оплати має право:

 • нараховувати пеню в порядку, встановленому законодавством;
 • установити граничний обсяг послуг або припинення їх надання;
 • скоротити перелік послуг або припинити їх надання;
 • змінити порядок оплати.

5.10. Встановлення та розмір завдатку визначається Оператором.

5.11. Абонент, підписавши Договір/Угоду чи придбавши та/або використовуючи кінцеве обладнання (стартовий пакет з СІМ-карткою) надає згоду на обробку його персональних даних та/або передачу третім особам для цілей, пов’язаних з наданням та отриманням телекомунікаційних та інформаційних послуг, виконанням грошових зобов'язань, обслуговуванням абонентів та супроводженням технологічних чи інших процесів Оператора, а також підтверджує, що попереджений про їх внесення до баз персональних даних Оператора та про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані. Абонент також надає свою згоду на обробку його персональних даних та/або передачу третім особам у разі вчинення дій щодо надання Оператору своїх персональних даних, зокрема але не виключно шляхом заповнення будь-яких реєстраційних форм для цілей, пов’язаних з їх заповненням, зателефонувавши до Оператора чи звернувшись особисто. Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних як самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних. У разі звернення Абонента до суб’єкта господарювання, що відповідно до змісту укладеного з ним договору має право укладати від імені Оператора договори на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку чи додаткові угоди до зазначених договорів, з будь-яких питань, що належать до повноважень цього суб’єкта господарювання, Абонент надає згоду на обробку його персональних даних цим суб’єктом господарювання, їх передачу Оператору як третій особі та подальшу передачу Оператором цих персональних даних третім особам для цілей, зазначених у цьому пункті.

5.12. У разі неповідомлення Абонентом інформації щодо наступних відомостей: про зміну назви, місцезнаходження, контактного телефону, банківських та/або податкових реквізитів, зміну керівника підприємства, припинення діяльності чи банкрутство Абонента в 10-ти денний термін Оператор, при необхідності, тимчасово призупиняє надання послуг та/або самостійно вносить зміни до реквізитів Абонента наявних у Оператора. Якщо Абонент не повідомив Оператора письмово про вказані вище обставини та/або відомості, передані Оператором Абоненту повідомлення, рахунки та документи вважаються отриманими Абонентом.

5.13. У разі вчинення Абонентом протиправних дій, що призвели до порушення діяльності Оператора, без попередження припинити дію укладеного Договору\Угоди.

5.14. У разі порушення виконання умов Договору\Угоди та\або Умов користування мережами мобільного зв‘язку, Оператор залишає за собою право припинити надання Послуг або розірвати Договір у встановленому законодавством порядку. У разі обмеженого обсягу послуг плата за утримання номера в мережі мобільного зв’язку нараховується відповідно до Тарифів Оператора.

5.15. Оператор має право відмовити Абоненту в новому підключенні при наявності непогашеної заборгованості за раніше надані послуги.

5.16. Оператор має інші права відповідно до законодавства та Договору/Угоди.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА
open

6.1. Скорочувати перелік послуг у разі відсутності коштів на особовому рахунку Абонента або досягнення визначеної договором суми, крім послуг, які надані на певний період згідно з умовами тарифного плану. У разі невиконання Абонентом, а саме при неоплаті заборгованості протягом 10 днів після настання терміну, зазначеного у повідомленні, яке відправляється Абонентові, тимчасово припинити надання Послуг та/або розірвати даний Договір в односторонньому порядку.

6.2. Надавати безоплатно Абоненту інформацію про надання та отримання замовлених ним послуг: зміну умов надання послуг, зміну тарифів на послуги (пакети послуг), зміну кредитного ліміту та інші відомості відповідно законодавства та умов Договору/Угоди.

6.3. Інформувати Абонента за сім календарних днів про зміну тарифів, впровадження нових послуг та умов надання послуг Оператора у засобах масової інформації або на сайті www.vodafone.ua. Оператор може додатково повідомляти абонента в інший спосіб передбачений законодавством.

6.4. У випадку зміни умов надання послуг, тарифів, тарифних планів на послуги (пакети послуг), що надаються Абонентові, надсилати повідомлення, в якому зазначається інформація про зміни, дату і термін їх запровадження з посиланням на веб-сайт та/або номер телефону.

6.5. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня письмового оформлення припинення дії Договору/Угоди надати Абоненту остаточний розрахунок. У разі наявності заборгованості Абонента за роумінг остаточний рахунок надається у термін, який не перевищує 3 (три) місяці з моменту припинення Договору/Угоди.

6.6. Інформувати Абонента про перерви в роботі телекомунікаційної мережі під час проведення планових ремонтних, профілактичних та інших робіт, а також про аварії на телекомунікаційній мережі у разі, якщо такі перерви та аварії призведуть до припинення надання послуг більш ніж 10% Абонентів на термін більше трьох годин.

6.7. Надати доступ до власних інформаційно-довідкових телефонних служб, а також інформаційно-довідкових телефонних служб інших операторів на умовах та згідно з Тарифами, встановлених цими операторами.

6.8. Забезпечити підтримку робочого стану телекомунікаційної мережі, організувати її технічне обслуговування.

6.9. Оператор не зобов'язаний оприлюднювати інформацію про тарифи та покриття іноземних роумінг-партнерів, наявність і якість послуг та не несе відповідальності за достовірність такої інформації у разі її оприлюднення, а також не несе відповідальності у разі зміни тарифів, послуг та покриття іноземних роумінг-партнерів.

6.10. Забезпечувати захист персональних даних Абонента у відповідності до чинного законодавства України, а Абонентів – резидентів країн – членів ЄС, з урахуванням положень General Data Protection Regulation, (Regulation (EU) 2016/679). Зокрема, обробляти персональні дані абонентів лише на підставі недвозначної та підтвердженої Згоди абонента, зокрема і профілювати персональні дані з метою надання телекомунікаційних послуг, або з іншою метою, про яку чітко проінформовано Абонента та погоджено з ним. За умови підтвердженого звернення від Абонента, Оператор зобов’язаний знеособлювати (анонімізувати) персональні дані, що обробляються, обмежувати та/чи припиняти їх обробку. У разі витоку персональних даних, що обробляються Оператор зобов’язаний проінформувати суб’єкта персональних даних та відповідальний орган державної влади (контролюючий орган країни ЄС – для Абонентів – резидентів країни – члена ЄС) у встановленому порядку.

6.11. Надавати безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж для виклику номерів спецслужб: 101, 102, 103, 104, 112.

6.12. Оператор має інші обов’язки, передбачені законодавством та Договором/Угодою.

7. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ (КОНТЕНТ-ПОСЛУГИ) В МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА
open

7.1. У Мережі Оператора Абонентам можуть надаватися послуги Контент - провайдера та Додаткові послуги Оператора.

7.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги, включаючи Контент-послуги Абонент надає згоду на отримання відповідних послуг.

7.3. За Контент-послуги Оператор відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдером, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Оператором Контент-провайдера. Надання Контент – послуги здійснюється виключно після безоплатного 12 секундного повідомлення до початку надання такої послуги про найменування такої послуги і тариф на її отримання.

8. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ПЕРЕНЕСЕННЯ АБОНЕНТСЬКИХ НОМЕРІВ (надалі – ППН)
open

8.1. Право на ППН мають абоненти, які отримують телекомунікаційні послуги на умовах письмового договору про надання телекомунікаційних послуг або зареєстровані в оператора-донора відповідно до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі.

8.2. Оператор повинен:

 • надавати Абонентам ППН у межах території України відповідно до ліцензії;
 • інформувати Абонентів через засоби масової інформації, веб-сайт, пункти обслуговування абонентів або у будь-який інший спосіб про умови і порядок надання ППН;
 • надавати телекомунікаційні послуги на рівних та недискримінаційних умовах Абонентам у своїй мережі з власним номерним ресурсом та тим Абонентам, які перенесли свої абонентські номери в мережу цього оператора;
 • застосовувати вибрані Абонентом тарифні плани Оператора-отримувача, доступні для підключення на момент перенесення номера;
 • забезпечувати відповідно до законодавства захист персональних даних про Абонента, отриманих при замовленні чи наданні послуг;
 • здійснювати маршрутизацію трафіку (викликів голосової телефонії, коротких текстових (SMS) повідомлень) на перенесені абонентські номери;
 • у випадку, коли ППН потребує заміни кінцевого обладнання, яке використовує Абонент, здійснювати інформування Абонента при отриманні від нього заяви на перенесення абонентського номера щодо необхідних технічних характеристик кінцевого обладнання, яке може використовуватись для отримання послуг у мережі Оператора-отримувача, а також у разі можливості про тип та умови придбання такого кінцевого обладнання.

8.3. Абонент, який бажає отримати ППН, звертається до Оператора-отримувача із заявою, оформленою одним з таких способів:

 • в письмовому вигляді в пункті обслуговування абонентів Оператора-отримувача;
 • дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону;
 • заповнення інтерактивної форми заяви на офіційному веб-сайті оператора-отримувача;

8.4. Вимоги до заяви.

У заяві зазначаються:

 • абонентський номер (номери), перенесення якого (яких) вимагається;
 • найменування Базового оператора;
 • найменування Оператора-отримувача;
 • номер іншого телефону або адреса електронної пошти для зворотного зв’язку;
 • бажаний час перенесення абонентського номера (номерів);
 • обраний тариф та/або тарифний план у мережі оператора-отримувача та умови оплати;
 • для абонентів - юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Уповноважена особа абонента - юридичної особи повинна пред’явити оригінал документа, що підтверджує повноваження на здійснення перенесення абонентського номера (номерів) такої юридичної особи.
 • для абонентів - фізичних осіб вказується в заяві прізвище, ім’я, по - батькові, місце проживання, серію та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
 • якщо Абонент планує отримувати телекомунікаційні послуги на підставі укладеного в письмовій формі договору, то він додатково до заяви надає відомості, передбачені законодавством для укладення договору про надання телекомунікаційних послуг у письмовій формі.

8.5. Після отримання письмової або здійсненої дистанційно за допомогою засобів зв’язку заяви Абонента про припинення надання послуги (послуг) у зв’язку з ППН до мережі Оператора-отримувача Базовий оператор припиняє базове надання телекомунікаційної послуги (послуг) та нарахування абонентної плати в момент завершення ППН.

8.6. Оператор немає права:

 • накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними ППН, у тому числі за наявності невиконаних зобов’язань за договором про надання телекомунікаційних послуг з базовим оператором. При цьому отримання ППН не звільняє Абонента від обов`язку відшкодовувати буд-які види заборгованості, що виникла у ході споживання послуг ПрАТ «ВФ Україна» як Базового оператора. У разі виникнення відповідної заборгованості Оператор має право вимагати її погашення до завершення перенесення номера в мережу Оператора- отримувача.
 • оператор-донор не має права присвоювати іншому абоненту перенесений абонентський номер до моменту отримання повідомлення від Оператора-отримувача про вивільнення цього номера.
 • після припинення надання телекомунікаційних послуг абоненту з використанням перенесеного номера Базовий оператор (крім випадку, коли Базовий оператор є Оператором-донором) не має права використовувати цей номер і повинен повідомити про його вивільнення Оператора-донора та адміністратора не пізніше ніж через 24 години.

8.7. Перед встановленням з’єднання з перенесеними абонентськими номерами Оператор-ініціатор повідомляє Абонента, що викликає, шляхом надання відповідного голосового повідомлення, про дзвінок на перенесений абонентський номер.

8.8. Зобов’язання Оператора як Оператора-отримувача:

 • роз’яснювати Абоненту його права та обов’язки, умови надання телекомунікаційних послуг за обраним тарифним планом;
 • порядок, умови та вартість надання ППН, зазначаючи період часу, протягом якого не надаватимуться телекомунікаційні послуги за відповідним абонентським номером, та конкретний момент завершення перенесення цього номера;
 • при надходженні заяви до Оператора-отримувача від Абонента про отримання ППН Оператор-отримувач фіксує дату та час отримання заяви та протягом 8 робочих годин з моменту реєстрації заяви робить запит до Базового оператора щодо можливості здійснення ППН за певним абонентським номером, та повідомляє про це адміністратора. Запит Оператора-отримувача має містити абонентський номер і прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;
 • базовий оператор протягом 8 робочих годин з моменту отримання відповідного запиту від оператора-отримувача інформує оператора-отримувача про можливість надання ППН за певним абонентським номером або про підстави для відмови в перенесенні абонентського номера;
 • повідомляти Абонента про можливість надання ППН рухомого (мобільного) зв’язку - час та місце для отримання ідентифікаційної телекомунікаційної картки, у разі необхідності кінцевого обладнання та укладення договору. Після отримання повідомлення Абонент повинен у визначений Оператором-отримувачем час і місце отримати ідентифікаційну телекомунікаційну картку, укласти договір та за необхідності придбати кінцеве обладнання за умови пред’явлення документа, що посвідчує фізичну особу або уповноважену особу абонента - юридичної особи, та ідентифікаційної телекомунікаційної картки, за якою він отримував телекомунікаційні послуги Базового оператора, абонентський номер якого бажає перенести. У випадку, якщо абонент не прийшов за ідентифікаційною телекомунікаційною карткою та/або не уклав договір у визначений Оператором-отримувачем термін, надання ППН призупиняється. Якщо Абонент не прийшов до Оператора-отримувача протягом 30 календарних днів, заява на ППН скасовується та абонент продовжує отримувати телекомунікаційні послуги у базового оператора;
 • повідомляти Базового оператора та Абонента про конкретний момент завершення перенесення абонентського номера у зручний для абонента спосіб.

8.9. До завершення ППН Базовий оператор зобов’язаний надавати телекомунікаційні послуги Абоненту, який подав заяву ППН, недискримінаційно, за встановленими показниками якості, за тарифами і на умовах, які були визначені договором про надання телекомунікаційних послуг із цим Абонентом.

8.10. ППН Абоненту надається за плату, розмір якої встановлює Оператор-отримувач.

8.11. Абонент сплачує за ППН Оператору-отримувачу під час отримання ідентифікаційної телекомунікаційної картки.

8.12. Порядок оплати і форма розрахунків за надання телекомунікаційних послуг після завершення ППН визначаються договором про надання телекомунікаційних послуг відповідно до законодавства.

8.13. ППН відбувається протягом 3 робочих днів з моменту реєстрації заяви, за винятком випадку, коли Абонент вказує у заяві пізніший термін ППН, який не може перевищувати 30 днів.

8.14. Час, протягом якого Абонент не буде отримувати телекомунікаційні послуги за номером, який переноситься, не може перевищувати 3 годин.

8.15. Абоненту відмовляється у ППН, якщо:

 • абонент отримує телекомунікаційні послуги знеособлено;
 • право користування абонентським номером, на перенесення якого подана заява, належить іншій особі, або якщо на підставах, визначених законодавством, за цим номером припинено надання послуг абоненту, який заявляє про бажання його перенести;
 • абонент, який бажає перенести номер, під час перенесення абонентського номера подав заяву про перенесення цього самого абонентського номера іншому Оператору-отримувачу;
 • після останнього перенесення абонентського номера не минуло 30 календарних днів;
 • абонентом у заяві про перенесення абонентського номера зазначено неповні та/або недостовірні дані;
 • оператор-отримувач не здійснює діяльність в населеному пункті, у якому Абонент планує отримувати послуги з використанням перенесеного абонентського номера;
 • у зоні нумерації, в якій знаходиться номер абонента, що подав заяву на перенесення, не забезпечується процедура встановлення внутрішньозонових з’єднань з використанням семизначних зонових номерів відповідно до Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України.
 • відсутня технічна можливість організації нової абонентської лінії оператором-отримувачем.

8.16. З метою усунення можливих непорозумінь та судових спорів в подальшому Абоненту, який обслуговується в мережі ПрАТ «ВФ Україна» як Базового оператора на підставі письмового договору, необхідно:

 • особисто з’явитися у Центр обслуговування абонентів, який має можливість обслуговувати абонентів, які звертаються (деталі про можливості ЦОА розташовані на сайті) та розірвати такий письмовий договір до завершення ініційованого ним перенесення свого телефонного номеру до іншої мережі;
 • у разі наявної заборгованості за надані Оператором телекомунікаційні послуги, погасити наявну заборгованність за спожиті ним телекомунікаційні послуги;

8.17. Абонент має право відмовитись від поданої ним заяви про перенесення абонентського номера, повідомивши про це оператора-отримувача в такий самий спосіб, яким подавав заяву, у термін, що не перевищує половину терміну на здійснення перенесення абонентського номера.

9. ФОРС-МАЖОР
open

9.1. Сторони звільняються від відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні або невідворотні зовнішні події, які неможливо передбачити та запобігти, а саме: воєнні дії, стихійні природні нещастя, пожежі, катастрофи, аварії та інші події, які безпосередньо перешкоджають, унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань або призводять до псування (втрати майна), безпосередньо пов’язаного з виконанням даного Договору.

9.2. Сторона, що потрапила під вплив форс-мажорних обставин і, як наслідок, не виконує зобов’язання згідно з Договором/Угодою, повинна терміново (не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту їх настання) повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання рекомендованого листа і надавши відповідні докази. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє іншу Сторону права звільнення від виконання зобов’язань цієї Угоди.

 9.3. Обставини форс-мажору, визначені цим розділом, повинні бути підтверджені довідкою Торгово-промислової палати України або іншим документом, виданим державним органом.

10. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ
open

10.1. Тарифи на всі види Послуг (окрім тих, які встановлюються Контент-провайдером) встановлюються Оператором самостійно та оприлюднюються у засобах масової інформації або на сайті www.vodafone.ua.

10.2. Рахунки за надані послуги та авансові внески Абонент сплачує перерахуванням на поточний рахунок Оператора в національній валюті України в готівковій та безготівковій формі. Якщо Договір\Угода укладено у письмовому вигляді, розрахунковим періодом є календарний місяць. Кожному Абоненту надається один особовий рахунок, на підставі чого здійснюються розрахунки за надані послуги за всіма наявними у Абонента номерами телефонів. У платіжному дорученні на оплату місячного рахунка Абонент зобов’язаний вказати номер телефону/Контракту та особовий рахунок. При наявності авансу рахунки, надіслані Оператором, підлягають оплаті Абонентом в термін до п’ятнадцятого числа місяця, наступного за розрахунковим, а при наданні послуг Абоненту на умовах попереднього внесення авансу, не пізніше моменту фактичного використання авансу, при цьому Абоненту надається можливість отримання послуг у разі відсутності коштів на особовому рахунку на умовах наступної оплати (кредитний ліміт). Кредитний ліміт складається з постійної та перемінної частин, що визначаються Оператором в порядку, встановленому Умовами та відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг. Постійна частина кредитного ліміту встановлюється та змінюється Оператором на підставі аналізу обсягів спожитих телекомунікаційних послуг та/або періоду користування цими послугами Абонентом за останні 3 місяці в рамках існуючих 5 категорій:

1) кредитний ліміт #1 – надається абонентам які користуються послугою до 3 місяців, до закінчення розрахункового періоду, але не більше ніж 100 грн, незалежно від обраного тарифного плану;

2) кредитний ліміт #2 – надається абонентам які користуються послугою більше 3 місяців, незалежно від обраного тарифного плану, до закінчення розрахункового періоду, щомісячний розмір кредитного ліміту розраховується на підставі середньої суми 3 рахунків* та збільщуючого коефіцієнту**, мінімальний розмір - 200 грн;

3) кредитний ліміт #3 – надається абонентам які користуються послугою більше 3 місяців, незалежно від обраного тарифного плану, до закінчення розрахункового періоду, щомісячний розмір кредитного ліміту розраховується на підставі середньої суми 3 рахунків* та збільщуючого коефіцієнту**; мінімальний розмір - 400 грн;

Якщо розрахований кредитний ліміт менше ніж мінімальний розмір, на розрахунковий період буде надано мінімальний розмір кредитного ліміту.

4) кредитний ліміт #4 – надається абонентам до закінчення розрахункового періоду та терміну, визначеного договором на оплату послуг, але не більше ніж 100 000 грн., у яких середня сума оплат за кожним номером особового рахунку за останні 6 місяців становить не менше 200 гривен за один розрахунковий період, та відбувається своєчасна сплата рахунків за надані послуги (за аналізом 6 місяців) незалежно від обраного тарифного плану. При виїзді за кордон і намірі користуватися мобільним інтернетом в країнах Зони 3-8 (тарифікація від 5 грн за 100 КБ) сума кредитного ліміту на час подорожі буде змінена, щоб уникнути непередбачених витрат абонента. Розмір кредитного ліміту на час поїздки буде складатися: з постійної частини – 5 (п'ять) тисяч грн. і частини, що змінюється - поточний баланс на особовому рахунку на момент підключення послуги. Після закінчення поїздки розмір кредитного ліміту буде повернений до розміру ліміту до поїздки. Термін поїздки вказується абонентом самостійно і відповідальність за надання коректної інформації лежить на абоненті. Для користування інтернетом в країнах Зони 3-8 необхідно підключити спеціальну послугу «Мобільний інтернет в роумінгу (інші країни)», звернувшись в контакт центр Vodafone. Перелік країн Зони 3-8 і тарифікація вказані на сайті www.vodafone.ua Зменшення кредитного ліміту #4 можливе на менший, згідно вказаних вище категорій кредитного ліміту, за умови письмового звернення абонента.

5) кредитний ліміт #5 – надається абонентам, що є юридичними особами до закінчення розрахункового періоду та терміну, визначеного договором на оплату послуг, але не більше ніж 5 000 000 грн, за критеріями історії своєчасної сплати рахунків, фінансової обгрунтованності та терміну користування послугами, згідно діючих категорій кредитного ліміту.

* - рахунки мають бути своєчасно сплачені (див.п.10.2). Якщо рахунок не сплачений або несвоєчастно сплачений, кредитний ліміт може бути знижено до мінімального розміру (див «кредитний ліміт #1, та «кредитний ліміт #2)

** - збільщуючий коефіцієнт дорівнює - 1,2 (середня сума 3 своєчасно сплачених рахунків * 1,2)

10.2.1. Перемінна частина кредитного ліміту визначається Оператором окремо у кожному випадку отримання послуг на умовах наступної оплати та становить різницю між постійною частиною кредитного ліміту та загальною вартістю послуг, що отримані Абонентом на умовах наступної оплати до моменту надходження від мережевих елементів та/або даних від роумінг-партнерів, задіяних при наданні послуг, інформації про їх отримання та оновлення інформації про стан балансу особового рахунку абонента у автоматизованій системі розрахунків за телекомунікаційні послуги (білінговій системі). Після оновлення інформації про стан балансу особового рахунку абонента у білінговій системі Оператор надсилає Абонентові смс–повідомлення про змінену суму кредитного ліміту.

10.2.2. Кредитний ліміт надається кожному Абоненту, який уклав з Оператором письмовий Договір/Угоду.

10.3. Абонент сплачує за надані послуги та за утримання номера в мережі мобільного зв'язку Оператора щомісячну абонентську плату або вартість пакета залежно від обраного тарифу.

10.4. Абоненти, які користуються послугами без письмового укладання Договору/Угоди, здійснюють оплату Послуг за допомогою карток поповнення рахунку або за допомогою кодів поповнення, які можуть бути придбані через банкомати та іншими способами

10.5. Вартість наданих послуг залежить від відповідного тарифного плану та обсягу наданих послуг. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної/безоплатної зміни тарифного плану на інший, про що вказується в самих умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).

10.6. За користування послугами зв'язку за кордоном Оператор здійснює розрахунки з Абонентом, згідно з чинними на даний момент тарифами Оператора на послуги зв'язку, що оприлюднюються Оператором на його офіційному інтернет-сайті: www.vodafone.ua.

Оператор залишає за собою право включати до поточного розрахункового періоду послуги, отримані у попередні розрахункові періоди, але не більше 3 (трьох) розрахункових періодів.

10.7. Чинні тарифи іноземних роумінг-партнерів знаходяться поза сферою відповідальності Оператора.

10.8. У місяць підключення до мереж мобільного зв'язку плата за деякі послуги нараховується пропорційно до календарних днів перебування Абонента плюс плата за наступний місяць.

10.9. Кількість та вартість послуг, наданих абоненту в роумінгу, визначається відповідно до показників належних оператору технічних засобів виміру тривалості, обсягу та вартості послуг, а також відповідно до інформації, наданої роумінг-партнером.

10.10. Вартість пакета послуг нараховуються та сплачуються Абонентом на наступний період дії пакету послуг авансом. Оператор має право встановлювати обмеження за розміром (сумою) коштів, що може бути внесено на особовий рахунок Абонента.

10.11. Вартість тарифного плану (пакету послуг) нараховується незалежно від факту отримання послуг у розрахунковому періоді або періоду дії пакету послуг.

10.12. Оператор надає можливість повернення невикористаних коштів абонентові з використанням фінансових послуг, які надаються фінансовими установами відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів, з якими Оператор має договірні відносини. Оператор не несе відповідальності за використання абонентом коштів, повернутих абонентові з використанням фінансових послуг.

10.13. Оператор повинен забезпечити повернення коштів в термін, що не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів з моменту звернення Абонента, якщо законодавством не встановлено інший термін. При наявності заборгованості Абонента за послуги роумінгу, для визначення розміру якої необхідно отримати відповідну інформацію від роумінг-партнерів, Оператор повинен забезпечити повернення коштів в термін, що не перевищує трьох місяців з моменту звернення Абонента.

10.14. Оператор формує для Абонента рахунок(-и) за надані по його номеру послуги. Платежі повинні надійти до Оператора протягом терміну, вказаного в рахунку(-ах), чи у разі неодержання рахунків до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим. У разі несплати рахунку(-ів), а також у випадку заборгованості Абонента, Оператор має право скоротити надання послуг мобільного зв'язку. Контент – послуги та Додаткові сервіси тарифікуються і зазначаються в рахунку окремо.

10.15. У платіжному дорученні на оплату місячного рахунку Абонент зобов'язаний вказати номер телефону, договору/угоди та особовий рахунок.

10.16. Неотримання рахунку(-ів) не звільняє Абонента від зобов'язань щодо оплати наданих послуг. Якщо Абонент не отримав у поточному місяці рахунок за надані послуги за минулий місяць, він має можливість отримати інформацію щодо рахунку за телефонами Центру Обслуговування Абонентів, або на електронну адресу, вказану Абонентом в Договорі/Угоді.

10.17. Абонент повинен усвідомлювати, що рахунки на оплату Послуг та Додаткових послуг, деталізація рахунку, а також інші матеріали, що можуть бути для нього конфіденційними, і які надсилаються Оператором за допомогою електронної пошти або у формі електронного документу з КЕП, можуть стати доступними зловмисникам, зважаючи на вразливість систем електронного обміну. У зв’язку з цим Оператор не нестиме відповідальність за можливе розкриття конфіденційної інформації Абонента у разі протиправного проникнення зловмисником у поштову скриньку Абонента, перехоплення повідомлення в процесі доставки, а так само в інших випадках отримання зловмисниками доступу до конфіденційної інформації Абонента.

10.18. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Оператора.

10.19. Документи про оплату рахунків мають зберігатися Абонентом протягом 3-х років.

11. СКОРОЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСЛУГ
open

11.1. Скорочення переліку послуг може відбуватися з ініціативи як Оператора так і Абонента.

11.2. Оператор може скоротити надання послуг з ініціативи Абонента за заявою, поданою особисто, або дистанційно за допомогою засобів зв’язку, або у формі електронного документа з КЕП, звернувшись за номером 111 (безкоштовно з мобільного номера Оператора в межах України) або за номером 0 800 400 111 (безкоштовно з усіх мереж зв’язку України) або в інший спосіб. Оператор обмежує послуги зв'язку у день отримання заяви або в зазначений у заяві день. Якщо заява надійшла в офіційно неробочий час Оператора (у вихідний або у день державного свята), то обмеження зв'язку виконується не пізніше наступного за ним першого робочого дня. Скорочення переліку послуг оплачується за тарифами, встановленими Оператором.

11.3. У разі втрати СІМ-картки Оператор невідкладно за усною заявою Абонента тимчасово припиняє обслуговування СІМ – картки у термін, який не перевищує 30 (тридцять) календарних днів. При цьому Абонент повинен повідомити Оператору не тільки номер втраченого телефону або телефону з втраченою СІМ-карткою, а й інші максимально можливі повні дані, які представник Оператора вважає за необхідне встановити, у тому числі персональні дані, та отримати від Оператора реєстраційний номер заяви про втрату СІМ-картки. Претензії Абонента щодо несвоєчасного припинення або не припинення обслуговування у зв’язку з втратою СІМ-картки не розглядаються Оператором без повідомлення Абонентом реєстраційного номеру.

11.4. Оператор може скорочувати надання послуг з власної ініціативи в разі:

 • наявності заборгованості з оплати послуг;
 • у разі закінчення коштів на Особовому рахунку Абонента або досягнення відповідної суми кредитного ліміту;
 • виконання профілактичних, планових або інших робіт, виконання яких унеможливує надання послуг;
 • виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення правового режиму надзвичанйного чи воєнного стану;
 • виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж Оператора або технічних засобів телекомунікацій провайдера, підтверджене актом про порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;
 • встановлення факту розсилання Абонентом спаму та/або здійснення зловмисних викликів на термін одного розрахункового періоду (календарний місяць), підтверджений актом про порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

11.5. У разі надання Абоненту обмеженого обсягу послуг згідно з п. 11.4 цих Умов користування плата за утримання номера в мережі мобільного зв'язку нараховується відповідно до визначених Оператором тарифів. За Абонентом зберігається телефонний номер не більше 3-х календарних місяців.

11.6. Надання послуг мобільного зв'язку поновлюється за умови усунення наведених у п. 11.4. цих Умов користування обставин.

11.7. Активація номера телефону після скорочення послуг з причини заборгованості відбувається після фактичного зарахування коштів на особовий рахунок Абонента.

11.8. У випадку скорочення послуг мобільного зв‘язку, як це передбачено п.11.4, та не виконання умов п.11.6 Оператор залишає за собою право запропонувати Абоненту підключення до інших тарифних планів. У разі відмови Абонента від підключення до інших тарифних планів, Оператор має право на одностороннє розірвання договору з Абонентом.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
open

12.1. У разі порушення умов письмового Договору та Угод, які є невід’ємною частиною письмового Договору, винна сторона несе відповідальність згідно з умовами Договору, Угод та  законодавства України.

12.2. У випадку виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу телекомунікаційної мережі Оператора, Абонент відшкодовує завдані збитки та сплачує штраф у розмірі вартості спожитого об’єму послуг за місяць, в якому виявлено це втручання.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ/УГОДИ
open

13.1. Дія Договору/Угоди припиняється:

 • за письмовою заявою Абонента, поданою особисто або дистанційно за допомогою засобів електронного зв’язку, або у формі електронного документу з КЕП у термін, що не перевищує 7 (семи) календарних днів;
 • з моменту отримання Оператором такої заяви, якщо більший термін не зазначений у заяві.

13.2. Дія Договору/Угоди з ініціативи Оператора припиняється за таких умов:

 • непогашення заборгованості з оплати послуг у термін, зазначений у Договорі/Угоді;
 • Абонент – юридична особа у визначеному законом порядку визнаний банкрутом або припинив свою діяльність;
 • Абонент використовує на комерційній основі кінцеве обладнання та абонентські лінії для надання послуг третім особам;
 • коли Абонент протягом не менш як трьох місяців з моменту активації картки та/або останнього сеансу отримання послуги не користувався послугами, на які не нараховується щомісячна плата та які потребують постійного використання додаткових ресурсів телекомунікаційних мереж за умови попередження Абонента не менш як за десять робочих днів;
 • якщо дії Абонента перешкоджають безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнюють чи унеможливлюють надання послуг іншим абонентам;
 • Абонент здійснює несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж підтверджене актом про порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;
 • Абонент здійснює зловмисні виклики, замовляю або пропонує розсилання та розповсюдження спаму, підтверджені актом про порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;
 • Абонент фальсифікує мережеві ідентифікатори, використовує неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, здійснюють підробку (дублювання) ідентифікаційних карток, електронного коду (ідентифікатора) кінцевого обладнання та/або перепрограмування ідентифікаційних карток, підтверджені актом про порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;
 • порушення Абонентом умов Договору, визначених відповідно до законодавства.

13.3. Для припинення Договору/Угоди з власної ініціативи Абонент має особисто або через уповноваженого представника оформити заяву про припинення Договору/Угоди. Юридичні особи, у виняткових випадках, можуть надіслати заяву про припинення Договору/Угоди поштою  або у формі електронного документу з КЕП. Заява має бути підписана керівником підприємства.

13.4. Припинення Договору/Угоди не звільняє Абонента від сплати рахунків за надані послуги та остаточного рахунку за послуги, фактично надані в місяці припинення Договору/Угоди. Остаточний рахунок має бути оплачений у вказані в ньому терміни.

13.5. На правонаступників Сторін Договору/Угоди про надання послуг мобільного зв'язку поширюються всі положення Умов користування та Договору/Угоди. У разі смерті Абонента – фізичної особи – Договір/Угода припиняє свою дію, а залишки внесених коштів можуть бути повернені спадкоємцям. Договір/Угода припиняє дію у разі отримання Оператором нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть або при пред’явленні родичами та/або близькими людьми оригіналу свідоцтва про смерть.

13.6. Розірвання письмового Договору означає автоматичне припинення дії всіх Угод до нього.

14. ЯКІСТЬ ТА ЗОНА ПОКРИТТЯ МЕРЕЖІ
open

14.1. Абоненту надаються послуги цілодобово за показниками якості, встановленими наказом Міністерства транспорту та зв‘язку від 19.03.2010р №147 Про встановлення рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв‘язку.

14.2. Мобільний зв’язок у силу своїх природних умов поширення радіохвиль може погіршуватися, перериватися або супроводжуватися перешкодами поблизу будинків, у тунелях, підвалах та інших підземних спорудах через локальні особливості рельєфу і забудови, метеорологічних умов та інших причин. У зв’язку з цим, такі перешкоди або відсутність зв’язку в окремих місцях, або надмірний трафік та користування зв'язком у певних місцях та у певний час, які можуть негативно впливати на наявність та потужність радіосигналів, не є фактом неналежного виконання Оператором свої зобов’язань.

 14.3. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані дією на мережу мобільного зв'язку фізико-географічних чинників у зоні знаходження мобільного телефону Абонента (гроза, особливості рельєфу, вплив місцевих електромагнітних полів та інше), а також якщо телефон знаходиться поза зоною дії мобільної мережі. Оператор також не несе відповідальності за непрямі збитки, втрачену вигоду, які взагалі можуть виникнути.

15. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
open

15.1. Оператор та Абонент, в подальшому Сторони, підтверджують, що будь-які відомості, які стали відомі Сторонам під час укладання, виконання зміни чи припинення письмового Договору, становлять конфіденційну інформацію і не можуть бути розголошені без попереднього письмового погодження з іншою Стороною протягом всього терміну дії письмового Договору і 5 (п'яти) років після його закінчення, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Вищезазначені положення не мають відношення до жодної інформації, яка:

а) отримана законно одержувачем від будь-якої третьої особи;

б) вже стала законно відомою одержувачу на дату розголошення;

в) є загально відомою;

г) стосується інформації про заборгованість Абонента по грошовим зобов’язанням перед Оператором за даним Договором та Угодами до нього, що перевищує 30 (тридцять) календарних днів з дати виставлення рахунку(ів) за надані телекомунікаційні послуги.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
open

16.1. Умови користування визначаються Оператором самостійно, можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на сайті www.vodafone.ua. У разі незгоди Абонента із змінами, внесеними до Умов користування, такий Абонент зобов’язаний розірвати Договір/Угоду у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Умов користування. Не розірвання Договору/Угоди та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Умов користування змінами.

16.2. Умови користування вступають в силу через 7 календарних днів з моменту їх оприлюднення на сайті і діють до їх скасування Оператором. До Абонентів, з якими Договори/Угоди були укладені до моменту вступу в силу цих Умов користування, Умови користування застосовуються у частині, що не суперечить умовам Договору/Угоди.

16.4. Усі спірні питання, що випливають з цих Умов користування або Договору/Угоди, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо переговори не приведуть до вирішення спору, справа передається на розгляд до відповідного суду згідно з правилами підвідомчості та підсудності, визначеними чинним законодавством України.

16.5. Я, Власник персональних даних, повідомлений про мету обробки ПрАТ «ВФ Україна» (надалі – Компанія) моїх персональних даних (будь-яка інформація про фізичну особу, в тому числі, однак не виключно інформація щодо прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі – Персональні дані), а саме: здійснення Компанією своєї фінансового-господарської діяльності, пропонування та/або надання послуги Мій Водафон Компанією та/або третіми особами (особи, з якими Компанія перебуває в договірних відносинах надалі – Треті особи), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником персональних даних за допомогою засобів зв’язку, захисту Компанією своїх прав та інтересів.

Надаю Компанії свою однозначну необмежену за терміном згоду на оброблення та передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Компанією Персональних даних Третім особам.

 16.6. Ці Умови користування складені українською, російською та англійською мовами і мають однакову силу. В разі виникнення розбіжностей у текстах, основним є варіант, складений українською мовою.

17. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА
open

ПрАТ «ВФ Україна», адреса: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, Україна.

Адреса для надсилання скарг (заяв, звернень) до Оператора, порядок і терміни розгляду заяв та скарг, а також поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання телекомунікаційних послуг до Оператора та НКРЗІ можна дізнатись за безкоштовним коротким номером 111 (безкоштовно з мобільного номера Оператора в межах України) або за номером 0 800 400 111 (безкоштовно з усіх мереж зв’язку України). У випадку звернення Абонента до Оператора за допомогою телефону Абонент погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Абонента.

Потрібна допомога? Відкрийте чат